BĘDZIE SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Na zebranie w dniu 24 września przybyło 75 mieszkańców Nowosielec. Głównym celem było ustalenie wydatków z funduszu sołeckiego na 2024 rok. Kwota wyliczona w budżecie gminy na fundusz rozdysponowywany przez mieszkańców naszej miejscowości wynosi 57 623,30 zł. Projekt wydatków przedstawiony przez sołtysa, a przyjęty na spotkaniu rady sołeckiej obejmował:

  • wykonanie ścieżki z kostki brukowej na starym cmentarzu – szacowany koszt 25 000 zł
  • wykonanie projektu oświetlenia ulic: Młynarskiej, św. Floriana i Rodzinnej – koszt 16 500 zł
  • wykonanie projektu modernizacji dróg – ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Zielonej i Młynarskiej – koszt 14 000 zł
  • Pozostała kwota 2 123,30 zł przeznaczona została na utrzymanie bieżące i materiały

Przedstawiony projekt wydatków został przyjęty uchwałą, za którą głosowała większość mieszkańców. Radny Grzegorz Michalski zgłosił do programu zebrania punkt, który obejmował zmianę wydatków w funduszu sołeckim realizowanym w bieżącym 2023 roku. Zmiana dotyczyła łącznie 25 000. złotych, które zostały przyjęte na budowę bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach. Środki te miały zostać dołożone do kwoty ok. 50 000 zł obiecanej przez jednego z posłów naszego regionu. Ostatecznie okazało się, że pieniędzy z funduszu sołeckiego nie ma do czego dokładać, gdyż obiecane środki do szkoły nie trafiły. Pomimo wsparcia ze strony funduszu sołeckiego przez kolejne dwa lata bieżnia nadal pozostaje w nawierzchni żużlowej. Na spotkaniu rady sołeckiej większość jej członków optowała za przeniesieniem niewykorzystanych środków na siłownię plenerową, której projekt już w sierpniu został opracowany na zlecenie Urzędu Gminy. Siłownia plenerowa ma być zlokalizowana na terenie przyszkolnym i służyć będzie nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom Nowosielec. Podnoszona kwestia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń siłowni przez osoby poniżej 15 roku życia bez nadzoru rodziców lub opiekunów, nie stanowi zdaniem części zebranych żadnego problemu. Faktem jest, że odpowiedzialność za osoby przebywające na terenie szkoły ponosi dyrektor placówki. Większością głosów podjęta została uchwała, w efekcie której wydatki z bieżni zostały przesunięte na siłownię plenerową.

W dalszej części zebrania głos zabrał Starosta Sanocki Stanisław Chęć, który był gościem tego spotkania. Przedstawił on informację dotyczącą budowy obwodnicy Miejsca Piastowego i pojawiającej się zmianie zakończenia obecnie planowanego odcinka, który zamiast wiaduktem na granicy Długiego i Nowosielce miałby się kończyć rondem na obecnej krzyżówce drogi powiatowej w kierunku Pakoszówki z krajową DK 28 w miejscowości Długie. Rozwiązanie to będzie miało charakter tymczasowy. W dalszej perspektywie od ronda przy potoku Siedleczka ma zostać zaprojektowany odcinek drogi krajowej w stronę Sanoka. O takim rozwiązaniu rozmawiali w Sanoku starosta oraz minister Adamczyk i Weber w trakcie jednej z wizyt w naszym regionie. Taka wersja została również przedstawiona jako alternatywa, w trakcie spotkania online w dniu 14 lipca tego roku z udziałem przedstawicieli GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury, Projektantów oraz lokalnych samorządów. Na razie jest więc perspektywa zaoszczędzenia grubych milionów po rezygnacji z budowy nikomu niepotrzebnego wiaduktu nad torami. W kwestii rozpoczęcia prac nad budową dalszego odcinka obwodnicy Miejsca Piastowego i ogłoszeniu przetargu wciąż nie zapadła decyzja.

W końcowym fragmencie zebrania poruszono jeszcze temat projektów statutów sołectw naszej gminy, które były konsultowane w kwietniu. Obecnie oczekiwane jest zajęcie stanowiska przez komisję statutową na przedłożone wnioski i sugestie w trakcie przeprowadzonych konsultacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *