ON NA NAS CZEKA

Niedziela Miłosierdzia Bożego to szczególny czas łaski. Pan Jezus przekazał Swoje orędzie św. siostrze Faustynie w celu ratowania zagubionych dusz ludzkich i ratunek dla grzeszników. W tym dniu wielkość Miłosierdzia Bożego jest porównywalna z łaską, jaką uzyskujemy na chrzcie św. “Dziś powiedział mi Pan: zapisz córko Moja te słowa: Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci, nie doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce…Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki, podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych; gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej. Napisz, gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.” [Dz., 1540, 1541]

NIE ODRZUCAJCIE GO WY, KTÓRZY BUDUJECIE LUDZKI ŚWIAT

“Chrystus zmartwychwstał. On jest kamieniem węgielnym. Już próbowano odrzucić Go i pokonać, ze strażą i opieczętowanym kamieniem grobowym. Ale kamień ten został odwalony. Chrystus zmartwychwstał. Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii i polityki; świat nauki i informacji. Którzy budujecie świat pokoju… lub wojny?. Którzy budujecie świat ładu… lub terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem węgielnym! Niech żaden człowiek Go nie odrzuca – bo każdy jest budowniczym swego losu: budowniczym lub niszczycielem swojego istnienia.” Radości i pokoju w sercach mieszkańcom naszej społeczności z okazji Wielkanocy życzy redakcja nowowsielce.pl fragment wypowiedzi Jana Pawła II – https://www.niedziela.pl

alt

W OBRONIE JANA PAWŁA II

W 18 rocznicę odejścia do domu Ojca Papieża Polaka katolicy zmuszeni są stanąć w obronie Jego dobrego imienia. Szatan posługujący się złymi ludźmi nie jest w stanie wybaczyć świętemu Janowi Pawłowi II tylu zasług, które wniósł do Kościoła, a przede wszystkim wielkiego daru kultu Miłosierdzia Bożego, które ma nas przygotować na trudne czasy poprzedzające nadejście Syna Bożego.

NIE ZMARNUJMY TEGO DARU

Najbardziej wyjątkowa łaska obiecana przez Jezusa na Niedzielę Bożego Miłosierdzia, jest czymś znacząco większym niż odpust zupełny. Ten drugi polega jedynie na odpuszczeniu kar doczesnych za popełnione grzechy, ale nigdy nie jest odpuszczeniem grzechów jako takich. Wyjątkowa łaska Komunii świętej przyjętej w Święto Bożego Miłosierdzia jest także większa niż łaski płynące z innych sakramentów, za wyjątkiem sakramentu Chrztu świętego, ponieważ odpuszczenie wszystkich win i kar dokonuje się tylko w sakramentalnej łasce Chrztu. W cytowanej obietnicy, Chrystus związał odpuszczenie wszystkich grzechów i kar z przyjęciem Komunii świętej w Święto Bożego Miłosierdzia. Innymi słowy, przez wzgląd na to podniósł ją do rangi „drugiego Chrztu”. Jest oczywistym, że aby uzyskać całkowite odpuszczenie wszystkich win i kar, Komunia święta musi być nie tylko przyjęta godnie, ale musi także wypełniać podstawowe wymagania pobożności Bożego Miłosierdzia… Natomiast przyjęta niegodnie, bez ufności w Boże Miłosierdzie i pozbawiona jakichś czynów miłosierdzia względem bliźnich, byłaby w sprzeczności z pobożnością Miłosierdzia Bożego. Zamiast wyjątkowej łaski sprowadziłaby na przyjmującego ją Boży gniew. Duchowe dobro wiernych domaga się, by wiedzieli oni, jakie łaski mogą uzyskać przez przyjęcie Komunii świętej w Święto Bożego Miłosierdzia i pod jakimi warunkami. źródło: https://klaryskikapucynki.pl/nadzwyczajne-laski-niedzieli-bozego-milosierdzia/

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Święto Objawienia Pańskiego jest jednym z pierwszych świąt wprowadzonych przez Kościół Chrześcijański. Istotą tego święta jest wskazanie na boskie pochodzenie Dzieciątka Jezus. Mesjasz urodzony w betlejemskiej grocie w ubóstwie, bez wygód i służby, w pierwszej kolejności otrzymał hołd od pasterzy przebywających w tej okolicy. Przybycie mędrców opisanych w Ewangelii w celu złożenia hołdu Bożemu Dziecięciu stanowi otwarcie rozdziału misji zbawienia ludzkości. Zapowiadany przez proroków Zbawiciel zostaje uznany przez przedstawicieli innych narodów dowodząc, że nie przyszedł tylko dla spełnienia obietnic w narodzie izraelskim, ale jest Bogiem wszystkich ludzi. Dla wierzących centralnym punktem tego święta powinien być Jezus Narodzony z Dziewicy Maryi, jako Syn Boga Ojca. Trzej królowie reprezentują ludzkość, która na kolanach winna oddawać cześć Zbawicielowi. Nie jest dziełem przypadku, że święto Objawiania Pańskiego zaczęto nazywać świętem Trzech Króli. Dzisiaj centralnym punktem świętowania tego dnia wydaje się być organizowanie orszaku, parada przebierańców i nieco jarmarczny charakter uroczystości. To nie mędrcy stanowią centrum obchodzonego święta, ale Boże Dzieciątko- Zbawiciel narodzony w Betlejem. W organizowanych masowo pochodach postać Dzieciątka Jezus jest przesuwana na dalszy plan. Media, często laickie, kreują w społeczeństwie wizerunek wydarzeń ewangelicznych i historycznych zarazem, w sposób deformujący ich chrześcijański charakter. Działań takich jest wiele, a ostatnio modne jest uświadamianie ludziom, w które święto należy pójść do kościoła, a kiedy nie jest to konieczne. Dla chrześcijanina obecność Boga w naszym codziennym życiu i kontakt z Nim powinien być faktem nadrzędnym, kreującym naszą postawę i wartościującym wszystko co czynimy.

PASTERKA JUŻ W KOŚCIELE

Po przeszło półrocznym okresie remontu wnętrza naszego kościoła i wyłączeniu go z użytkowania pod koniec 2022r. udało się zorganizować pierwszą mszę w odnowionej świątyni. Wykonany zakres prac totalnie odmienił wnętrze. Odmalowane ściany i sufity w pastelowych kolorach przejaśniały. Zniknęła większość namalowanych postaci. Na sklepieniu nawy głównej odnowione zostały sceny z życia Matki Bożej, gdzie w ośmiu scenach uwieczniono najważniejsze wydarzenia z życia Najświętszej Maryi Panny, od Zwiastowania do Ukoronowania po wniebowzięciu. Prezbiterium zostało przeniesione do nawy bocznej na lewo od wejścia. Podniesiony tutaj poziom posadzki pozwolił wyeksponować najważniejsze miejsce w kościele. Ołtarz soborowy znalazł się niemal w centralnej części świątyni. Zainstalowane zostały dwa pulpity do czytań i prowadzenia nabożeństw oraz nowe nagłośnienie. Organy po zakończeniu prac i zamontowaniu schodów przeniesione zostaną na chór. Obecny stan pozwala na odprawianie mszy w okresie świąt oraz w niedziele. W tygodniu będą kontynuowane prace wykończeniowe i montażowe. Wnętrze jest ogrzewane i posiada zmodernizowane oświetlenie.

WYPOMINKI 2022

W listopadzie kościół katolicki modli się za zmarłych w tzw. wypominkach. Pierwszy listopad poświęcony jest zmarłym, którzy osiągnęli chwałę zbawienia i mają status świętych nadany im przez zwierzchników kościoła. W drugi dzień listopada wspominani są zmarli, którzy odeszli do wieczności i oczekują na Miłosierdzie Boże, które otworzy im drogę do zbawienia. Jest to tzw. dzień zaduszny. Modlitwy za zmarłych są kontynuowane prze cały listopad w tzw. wypominkach, kiedy wyczytywane są nazwiska zmarłych, o których pamiętali najbliżsi oraz członkowie rodziny. Możliwe są również do uzyskania odpusty, które ofiaruje się za zmarłych. Dla nas żyjących te modlitwy są często jakimś rytuałem, do którego w ten przedostatni miesiąc roku zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale zmarłym mogą one przynieść skrócenie cierpień czyśćcowych i wcześniejsze wejście do chwały niebieskiej. Wspominają o tym osoby, które miały kontakt ze zmarłymi w objawieniach oraz widzeniach. Modlitwa nas żyjących, jest praktycznie jedyną formą pomocy dla zmarłych, umożliwiającą im opuszczenie czyśćca. Druk na złożenie wypominków jest do pobrania poniżej: Na formacie A4 jest typowe 4 karty wypominkowe. Nazwiska i imiona osób, za które będziemy się modlić wpisujemy w pole tekstowe. Jeżeli braknie miejsca w widocznej ramce prosimy przejść do następnej karty. Prosimy o ustawienie czcionki wielkości nie mniejszej niż 16. Formaty kart: doc (Microsof Office); docx (Open Office)

RATUNEK DLA GRZESZNIKÓW

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.  Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). www.milosierdzie.pl

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna Swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.