NIESKOŃCZONE MIŁOSIERDZIE BOŻE

Inspiracją  dla ustanowienia  Święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. więcej

I ZOSTAŁ Z NAMI

“Uczynił kiedyś Bóg-Stwórca świat z nicości, zaszczepił w nim życie i zapoczątkował czas. Stworzył także człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Mężczyzną i kobietą go stworzył, aby panował nad ziemią, nad światem widzialnym (por. Rz 1, 27). Ten świat za sprawą człowieka uległ zepsuciu przez grzech. Został poddany śmierci, a czas stał się miarą życia, odmierzającą godziny, dni i lata od poczęcia człowieka aż do śmierci. Zmartwychwstanie zaszczepia w tym świecie poddanym grzechowi i śmierci Nowy Dzień: jest to Dzień, który uczynił Pan. Ten Dzień jest zaczynem Nowego Życia, które ma rozrastać się w człowieku, przechodząc w nim poprzez granicę śmierci ku wieczności w Bogu Samym. Jest ten Dzień początkiem Przyszłości – ostatecznej (eschatologicznej Przyszłości Człowieka i Świata, którą Kościół wyznaje i do której prowadzi człowieka przez wiarę w “świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Podstawą tej wiary jest Chrystus, który “umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia zmartwychwstał”.” Jan Paweł II – fragment audiencji generalnej 9-04-1980

Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw

MSZA ŚWIĘTA – TRANSMISJADROGA KRZYŻOWA – TRANSMISJEGORZKIE ŻALE – TRANSMISJERÓŻANIEC O 20:30 – TRANSMISJEREKOLEKCJE – TRANSMISJE W tym trudnym okresie trwania epidemii i ograniczeniach w swobodnym korzystaniu z praktyk religijnych wierni mogą korzystać z transmisji online mszy św. i nabożeństw. Ze spowiedzi wielkanocnej wierni mogą skorzystać po wieczornych mszach św. w kaplicy przy kościele parafialnym. Warunki udzielania sakramentu dostosowano do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

DLA WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r. śr, 25 mar 2020       ks. Krzysztof Rzepka      Archidiecezja Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020 Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń. I. MSZA ŚWIĘTA Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świąte­cznej Mszy Świętej. Przypominam, że dyspensą objęte są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe. Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicz­nych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy także z powodu braku kapłanów nie mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze (kard. João Braz de Aviz). Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpo­wiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję. Przy okazji zachęcam wszystkich wiernych, by raz jeszcze pochylili się nad materiałami duszpas­terskimi, które kapłani pozostawili podczas ostatniej wizyty kolędowej. Przypominam kapłanom o szczególnym zachowaniu zasad higieny oraz o odpowiedzialności za świeckich współ­pracowników (m.in. ministrantów, organistów, kościelnych itp.). Stąd wydaje się słuszne, by w naj­bliż­szych

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Wielu jest przybitych sytuacją epidemii w Polsce i na świecie. Dlatego do każdego wołamy: „W górę serca. Z nami jest Pan Bóg. On ma dla nas najlepszy plan. Z nami są wszyscy święci. Z nami jest Matka Najświętsza!” Zwróćmy się wszyscy wzorem od ponad tysiąca lat wielkich Polaków do naszego Pana i Boga. Do Matki Największej danej ku obronie naszego Narodu. Jesteśmy w roku beatyfikacji wielkiego Prymasa Tysiąclecia, w roku 100. rocznicy Cudu nad Wisłą i setnych urodzin św. Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich na rekolekcje ze stolicy duchowej naszej ojczyzny pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Rekolekcje będą trwały od wtorku do czwartku (od 17-19 marca), czyli do uroczystości św. Józefa, na antenie Radia Maryja o godz. 8.30 i 17.10. Zarezerwuj sobie czas. Powiedz wszystkim, rodzinie, znajomym. Zaproś wszystkich. Wszyscy idziemy do Matki Największej na Jasną Górę, do tej, która jest obroną naszego narodu. Nie wychodząc z domu możesz wysłuchać nauk rekolekcyjnych, co przygotuje Cię do nadchodzących Świąt Wielkanocnych

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W TRANSMISJACH RADIA MARYJA

W wielu parafiach z powodu epidemii nie odbędą się rekolekcje wielkopostne. Możemy jednak uczestniczyć w rekolekcjach za pośrednictwem Radia Maryja. Trzydniowe rekolekcje rozpoczną się w najbliższy wtorek 17 marca. Nauki rekolekcyjne o godzinie 8.30 i 17.10 będzie głosił metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo.

ZARZĄDZENIE

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020 Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje: 1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby: a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu, c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą. 2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym: a. osobom w podeszłym wieku, b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. 3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad: a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     17 listopada 2019 1.Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście. 2. W piątek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele. 3. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. 5. Zachęcamy do wspólnej listopadowej modlitwy za zmarłych. 6.Intencje. 7. Pamiętamy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik. 21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu. 22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu. 24 XI – święci Andrzeja Dung-Lac i Towarzysze, 117 męczenników wietnamskich, świadków wiary z lat 1745-1862. PONIEDZIAŁEK         7.00 Wypominkowa WTOREK 16.00 Za chorych naszej parafii ŚRODA 16.00 +Zofia Kazimierz Fil CZWARTEK 16.00 +Zbigniew Zimak PIĄTEK 7.00 Wypominkowa SOBOTA 16.00 dantis NIEDZIELA 8.00 +Stanisława i Edward 10.30 Wypominkowa Zdjęcie przedstawia kościół św. Jakuba i ołtarz polowy w Medjugorie (Bośnia i Hercegowina)

LISTOPAD – PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH

Początek listopada w tradycji Polaków zawsze zmierza ku refleksji o tych, co już odeszli do wieczności. Na cmentarzach zapalamy znicze i przynosimy kwiaty, jako dowód pamięci o najbliższych. Nasze życie przypomina klepsydrę wypełnioną piaskiem, który spokojnie, ziarnko po ziarnku przesypuje się z jednej strony na drugą. Ten piasek, to nasze kolejne dni w drodze ku wieczności. Nie ma szansy na zatrzymanie upływu czasu, dzień po dniu zbliżamy się do przejścia w ten drugi wymiar. Pierwszy listopad wspomina tych, którzy doszli na zaszczytne miejsce na podium. W kulturze chrześcijańskiej najwyższą wartością nie są ziemskie posady, tytuły, majątki i czerpanie garściami z ziemskich przyjemności. Nasze pielgrzymowanie na ziemi ma być okresem, kiedy zbieramy zasługi pozwalające na osiągnięcie zbawienia duszy. I w tym własnie dniu czcimy zmarłych, którym udało się osiągnąć ten cel – zostali świętymi. Są wśród nich święci ogłoszeni oficjalnie przez kościół, po przejściu procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Są również ci, którzy żyli pośród nas, byli naszymi najbliższymi i również osiągnęli chwałę świętych. Takich jest znacznie więcej. W dniu pierwszego listopada wspominamy właśnie tych, dla których Bóg otworzył bramę Swojego Królestwa. W kolejnych dniach wierni modlić się będą za zmarłych, którym modlitwa i odpusty mają pozwolić osiągnąć chwalę nieba. Są to dusze, którym Boże Miłosierdzie pozwoli uniknąć potępienia wiecznego, ale konieczna jest jeszcze droga oczyszczenia przed dostąpieniem zbawienia. Te dusze oczekują modlitwy, ofiarowanych odpustów, aby wyjść z czyśćca do grona świętych. O nich właśnie pamiętajmy w naszych modlitwach, podczas odwiedzania cmentarzy i uczestniczenia w eucharystii. Nie będą przydatne tutaj dziesiątki zniczy,