• STATUTOWE MANIPULACJE

  Komisja Statutowa Rady Gminy Zarszyn w listopadzie miała podjąć prace przy opracowaniu ostatecznych wersji treści statutów sołectw, które zostaną przekazane

 • BĘDZIE OBWODNICA NOWOSIELEC

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała Program Inwestycji
  (PI) dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 od drogi powiatowej 2204R
  w miejscowości Długie do początku obwodnicy Sanoka (rondo im. Św. Andrzeja Boboli).
  W dniu 8 listopada 2023 r. Minister Infrastruktury uzgodnił powyższy Program
  Inwestycyjny. W dalszej kolejności tut. Oddział przygotuje i przeprowadzi postępowanie
  przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji Studium Techniczno-
  Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) dla
  przedmiotowego odcinka.

 • STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2024 ROK UCHWALONE PRZEZ RADNYCH

  Rada Gminy uchwaliła końcem października stawki podatku od nieruchomości na 2024rok. Średni wzrost opłat podatkowych wynosi 15%. Podatek od mieszkań

 • KOMISJA STATUTOWA BIERZE SIĘ DO ROBOTY

  Po 6 miesiącach od zakończenia konsultacji społecznych nad projektami statutów sołectw Gminy Zarszyn, do pracy ma zamiar przystąpić Komisja Statutowa

 • MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 28

  Na sesji Rady Gminy w Zarszynie dnia 27 października wójt gminy Magdalena Gajewska przekazała informację, że planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 28 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę. Bliższych szczegółów nie usłyszało grono radnych na sesji, gdyż takowych nie podano, za wyjątkiem tego, że ma być konsultowany lub opiniowany zakres tych prac.

STATUTOWE MANIPULACJE

Komisja Statutowa Rady Gminy Zarszyn w listopadzie miała podjąć prace przy opracowaniu ostatecznych wersji treści statutów sołectw, które zostaną przekazane Radzie do zatwierdzenia. W kwietniu trwały konsultacje społeczne ogłoszone przez Wójta Gminy, zgodnie z przyjętą uchwałą. Jedną z najistotniejszych zmian w treści statutów była zmian sposobu wybierania rad sołeckich oraz sołtysów. Coraz częściej obsada tych stanowisk odbywa się w formie wyborów powszechnych, organizowanych przez Wójta Gminy. Praca komisji przypomina wybory samorządowe lub parlamentarne. Mieszkańcy mają czas od rana do wieczora na oddanie głosów, na kandydatów zgorszonych i zarejestrowanych wcześniej na listach wyborczych. Taki tryb jest zgodny z ustawą o samorządzie gminnym, gdzie jest zapis, że prawo wyboru organów sołectwa ma ogół stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. W trakcie zebrań wiejskich w miesiącu wrześniu przez przedstawicieli urzędu gminy i sołectw, podjęte zostały próby “wznowienia konsultacji”, głównie w celu przywrócenia “starego porządku” wyborów sołtysów i rad sołeckich. Działania te mają charakter nieformalny oraz brakuje im zgodności z zasadami obowiązującymi dla trybu konsultacji społecznych. Jak Komisja statutowa i władze gminy wybrną z tej sytuacji trudno przewidzieć. Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że trochę tutaj namieszano.

BĘDZIE OBWODNICA NOWOSIELEC

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała Program Inwestycji
(PI) dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 od drogi powiatowej 2204R
w miejscowości Długie do początku obwodnicy Sanoka (rondo im. Św. Andrzeja Boboli).
W dniu 8 listopada 2023 r. Minister Infrastruktury uzgodnił powyższy Program
Inwestycyjny. W dalszej kolejności tut. Oddział przygotuje i przeprowadzi postępowanie
przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) dla
przedmiotowego odcinka.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2024 ROK UCHWALONE PRZEZ RADNYCH

Rada Gminy uchwaliła końcem października stawki podatku od nieruchomości na 2024rok. Średni wzrost opłat podatkowych wynosi 15%. Podatek od mieszkań na 2023r. roku osiągnął pułap 1 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Na przyszły rok poszybował 15% do góry. Nielekko mają prowadzący działalność gospodarczą. Od każdego metra kwadratowego powierzchni obiektów związanych z działalnością muszą odprowadzić do kasy gminy 30 zł.

KOMISJA STATUTOWA BIERZE SIĘ DO ROBOTY

Po 6 miesiącach od zakończenia konsultacji społecznych nad projektami statutów sołectw Gminy Zarszyn, do pracy ma zamiar przystąpić Komisja Statutowa powołana spośród radnych gminnych. Jak poinformował Sekretarz Gminy na posiedzeniu mają być omówione wnioski oraz sugestie złożone przez mieszkańców podczas konsultacji oraz Zebrań Wiejskich. Z obserwacji działań władz gminy wynika, że konsultacje społeczne nie zakończyły się w kwietniu, tylko trwały nadal. Na zebraniach wiejskich organizowanych we wrześniu w związku z koniecznością przyjęcia uchwał w sprawie wydatków z funduszy sołeckich na 2024 rok drążony był nadal temat projektów statutów. Praktyka nieco dziwna i być może nie do końca zgodna z prawem. Na razie czekamy na odpowiedzi Komisji Statutowej na złożone wnioski oraz propozycje zapisów przedstawione przez mieszkańców do projektów opublikowanych na stronie Urzędu Gminy w Zarszynie.

MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 28

Na sesji Rady Gminy w Zarszynie dnia 27 października wójt gminy Magdalena Gajewska przekazała informację, że planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 28 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę. Bliższych szczegółów nie usłyszało grono radnych na sesji, gdyż takowych nie podano, za wyjątkiem tego, że ma być konsultowany lub opiniowany zakres tych prac.

POWYBORCZY REKONESANS

Referendum w naszej gminie przy frekwencji ponad 50% można by uznać za wiążące w większości miejscowości poza Zarszynem z Posadą Zarszyńską, Bażanówką i Odrzechową. W przypadku relokacji migrantów w tych miejscowościach, większość mieszkańców będzie ich oczekiwać z otwartymi ramionami.

45 ROCZNICA HISTORYCZNEGO KONKLAWE

Kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski 16 października 1978 roku został na konklawe wybrany papieżem. W Rzymie o godzinie 18:18 z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej ukazał się biały dym oznajmiający wybór nowego papieża. O 18:44 Kardynał Pericle Felici ogłosił światu: Annuntio vobis gaudium magnum (Zwiastuję Wam radość wielką). Habemus Papam (mamy Papieża).

TYM POSŁOM DZIĘKUJEMY

Zbliżające się wybory parlamentarne mogą być okazją do podsumowania mijającej kadencji Sejmu. Nasz system wyborczy zwany ordynacją jest skonstruowany w ten sposób, że wyborcy głosują na tych, których wybrały partie polityczne. W wyborach parlamentarnych ugrupowania bezpartyjne lub samorządowe praktycznie się nie liczą, a stanowią jedynie platformę do zaistnienia w mediach dla wystawianych kandydatów. Dla naszej lokalnej społeczności przez blisko półtora roku bardzo zajmującym tematem było prowadzenie kampanii związanej z obwodnicą Miejsca Piastowego, a konkretnie jej niezaprojektowanego odcinka. Spotkania z samorządowcami i posłami nie przyniosły oczekiwanego efektu. Do chwili obecnej nie zostały podjęte działania związane z uruchomieniem prac przy budowie niezaprojektowanego dotąd odcinka Długie- Sanok. Nasi obecni przedstawiciele w parlamencie zajmują się tematami drugorzędnymi, mało istotnymi dla szerszych grup społeczeństwa. Obiecywane są budowy dróg “do nikąd”, jakieś trakty leśne i bardzo modne wieże widokowe. Od początku tej inwestycji zauważalny był brak należytego zainteresowania tym tematem przez posłów, władze gminy oraz radnych. Dzisiaj mieszkańcy Nowosielec, Pisarowiec, a być może i Długiego stoją przed perspektywą komunikacyjnego linczu. Czy społeczeństwo zaufa ludziom obsadzającym drabinę władzy od gminy, aż po Wiejską? Pierwsza runda na test zaufania już 15 października, a następna na wiosnę.

BĘDZIE SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Siłownia plenerowa ma być zlokalizowana na terenie przyszkolnym i służyć będzie nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom Nowosielec. Podnoszona kwestia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń siłowni przez osoby poniżej 15 roku życia bez nadzoru rodziców lub opiekunów, nie stanowi zdaniem części zebranych żadnego problemu. Faktem jest, że odpowiedzialność za osoby przebywające na terenie szkoły ponosi dyrektor placówki. Większością głosów podjęta została uchwała, w efekcie której wydatki z bieżni zostały przesunięte na siłownię plenerową.
więcej – kliknij tytuł

ZEBRANIE WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI 2024

24 września 2023 o godz. 17.00 rozpocznie się w Nowosielcach zebranie wiejskie, którego głównym tematem będzie przyjęcie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2024. Planowana kwota dla naszego sołectwa to koło 50 tyś. złotych. Warto pamiętać, że środki te z zasady wydatkuje się na cele służące ogółowi społeczeństwa. Inwestycje, które powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy nie powinny być wskazywane do zadań finansowanych z funduszy sołeckich. Przywilej zgłaszania propozycji zadań do planu wydatków przysługuje nie tylko sołtysowi i radzie sołeckiej, ale wszystkim mieszkańcom sołectwa Nowosielce.