ZEBRANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

25 stycznia 2024r. odbyło się spotkanie zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej na Wsi. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 18 października 2001r. Na początku nowego tysiąclecia powstała inicjatywa wybudowania sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nowosielcach. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na adaptacją fundamentów rozpoczętej w latach 80-tych budowy przedszkola. Władze gminy w tamtym okresie nie były zgodne co do potrzeby realizacji tej inwestycji. Ostatecznie ustalono, że sołectwo Nowosielce własnym staraniem zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej, bez której nie było szans na rozpoczęcie robót. Na potrzeby tej inicjatywy zostało zawiązane Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej na Wsi. Dokumentację projektową przygotowała krośnieńska pracownia projektowa Inwestprojekt. Gotowa dokumentacja została przekazana do Urzędu Gminy w Zarszynie. Koszty jej opracowania w wysokości 19 520 zł pokryło Stowarzyszenie. Na rok 2002 w budżecie gminy Zarszyn na rozpoczęcie inwestycji budowy sali gimnastycznej zapisano kwotę 50 000 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej dysponowało w tamtym czasie środkami przekazanymi po zlikwidowanym Kółku Rolniczym. Była to kwota 28 157 zł. Z odsetek uzbierało się 7 885 oraz 2 018 złotych. Zabawa organizowana przez Stowarzyszenie przyniosła dochód w wysokości 1 450 zł. Wpłynęło ponadto 600 zł ze składek członkowskich oraz 150 zł darowizny. Ze zgromadzonych środków sfinansowano: pomoce naukowe dla SP Nowosielce 3 094 zł, dofinansowano koszty budowy altanki przy Domu Kultury kwotą 1467 zł. Ostatnia pozycja wydatków pochodzi z 2022 roku, gdzie kwotą 16 900 zł dofinansowano koszt budowy bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej. Na chwilę obecną stan posiadanych środków przez Stowarzyszenie jest zerowy. Dane finansowe przedstawił prezes Jerzy Latusek. Zarząd podjął również decyzję

OŚWIETLENIE DRÓG W GMINIE ZARSZYN

Od stycznia 2024 roku oświetlenie w gminie Zarszyn będzie załączane według przygotowanego harmonogramu opartego na astronomicznym wschodzie i zachodzie słońca. Sterownik astronomiczny to inaczej zegar sterujący z zapisanymi godzinami wschodów i zachodów, które zmieniają się w okresach półrocznych, pomiędzy przesileniem wiosennym oraz nastaniem jesieni. Oświetlenie będzie załączane dokładnie 30 minut przed wschodem słońca i wyłączane 30 minut po jego zachodzie. Wprawdzie nie jest to rozwiązanie idealne, gdyż faktyczne warunki widoczności są uzależnione od pogody i zachmurzenia, ale ma być znaczna poprawa. Szczególnie rano sytuacja była bardzo niekorzystana, kiedy to oświetlenie w pewnych okresach włączane było zaledwie na 30 minut. Tabela ustawień włącznika astronomicznego na cały rok pozwoli sprawdzić, w jakich godzinach oświetlenie uliczne będzie załączone. Przypominamy, że trwa obecnie w naszej gminie wymiana kilkuset punktów świetlnych na lampy typu LED. W efekcie tych działań powinny zostać osiągnięte oszczędności na rachunkach za energię zużywaną do oświetlenia ulic.

CO DALEJ ZE STATUTAMI SOŁECTW?

Na początku bieżącego roku, w marcu Pani Wójt ogłosiła przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Zarszyn. Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje te trwały przez cały miesiąc kwiecień. Pomimo wniesionych uwag moich, jak i trzech innych osób Pani Wójt nie odpowiedziała pisemnie na zgłaszane uwagi. Czyli konsultacje były tylko z nazwy. I taka sytuacja “trwała” do 28.12.2023 roku

MINISTER WEBER ODPOWIADA

Nowosielce i Pisarowce w myśl uruchomionego w Ministerstwie Infrastruktury programu inwestycyjnego będą miały obwodnicę. Program ten musi zostać zatwierdzony przez nową już Radę Ministrów. O ten drobny z pozoru fakt trzeba będzie znowu zabiegać. A dalej to już sprawa trafi do Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, który zajmie się przygotowaniem przetargu na prace koncepcyjne i projektowe.

STATUTOWE MANIPULACJE

Komisja Statutowa Rady Gminy Zarszyn w listopadzie miała uzgodnić treść ostatecznych wersji statutów sołectw, które zostaną przekazane Radzie do zatwierdzenia. W kwietniu trwały konsultacje społeczne ogłoszone przez Wójta Gminy, zgodnie z przyjętą uchwałą. Jedną z najistotniejszych zmian w treści statutów była zmian sposobu wybierania rad sołeckich oraz sołtysów. Coraz częściej obsada tych stanowisk odbywa się w formie wyborów powszechnych, organizowanych przez Wójta Gminy. Praca komisji przypomina wybory samorządowe lub parlamentarne. Mieszkańcy mają czas od rana do wieczora na oddanie głosów, na kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych wcześniej na listach wyborczych. Taki tryb jest zgodny z ustawą o samorządzie gminnym, gdzie jest zapis, że prawo wyboru organów sołectwa ma ogół stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. W trakcie zebrań wiejskich w miesiącu wrześniu przez przedstawicieli urzędu gminy i sołectw, podjęte zostały próby “wznowienia konsultacji”, głównie w celu przywrócenia “starego porządku” wyborów sołtysów i rad sołeckich. Działania te mają charakter nieformalny oraz brakuje im zgodności z zasadami obowiązującymi dla trybu konsultacji społecznych. Jak Komisja statutowa i władze gminy wybrną z tej sytuacji nie sposób jest przewidzieć. Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że trochę tutaj namieszano.

NOWOSIELCE I PISAROWCE DOCZEKAJĄ SIĘ OBWODNICY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała Program Inwestycji
(PI) dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 od drogi powiatowej 2204R
w miejscowości Długie do początku obwodnicy Sanoka (rondo im. Św. Andrzeja Boboli).
W dniu 8 listopada 2023 r. Minister Infrastruktury uzgodnił powyższy Program
Inwestycyjny. W dalszej kolejności tut. Oddział przygotuje i przeprowadzi postępowanie
przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) dla
przedmiotowego odcinka.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2024 ROK UCHWALONE PRZEZ RADNYCH

Rada Gminy uchwaliła końcem października stawki podatku od nieruchomości na 2024rok. Średni wzrost opłat podatkowych wynosi 15%. Podatek od mieszkań na 2023r. roku osiągnął pułap 1 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Na przyszły rok poszybował 15% do góry. Nielekko mają prowadzący działalność gospodarczą. Od każdego metra kwadratowego powierzchni obiektów związanych z działalnością muszą odprowadzić do kasy gminy 30 zł.

KOMISJA STATUTOWA BIERZE SIĘ DO ROBOTY

Po 6 miesiącach od zakończenia konsultacji społecznych nad projektami statutów sołectw Gminy Zarszyn, do pracy ma zamiar przystąpić Komisja Statutowa powołana spośród radnych gminnych. Jak poinformował Sekretarz Gminy na posiedzeniu mają być omówione wnioski oraz sugestie złożone przez mieszkańców podczas konsultacji oraz Zebrań Wiejskich. Z obserwacji działań władz gminy wynika, że konsultacje społeczne nie zakończyły się w kwietniu, tylko trwały nadal. Na zebraniach wiejskich organizowanych we wrześniu w związku z koniecznością przyjęcia uchwał w sprawie wydatków z funduszy sołeckich na 2024 rok drążony był nadal temat projektów statutów. Praktyka nieco dziwna i być może nie do końca zgodna z prawem. Na razie czekamy na odpowiedzi Komisji Statutowej na złożone wnioski oraz propozycje zapisów przedstawione przez mieszkańców do projektów opublikowanych na stronie Urzędu Gminy w Zarszynie.

MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 28

Na sesji Rady Gminy w Zarszynie dnia 27 października wójt gminy Magdalena Gajewska przekazała informację, że planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 28 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę. Bliższych szczegółów nie usłyszało grono radnych na sesji, gdyż takowych nie podano, za wyjątkiem tego, że ma być konsultowany lub opiniowany zakres tych prac.