STATUTOWE MANIPULACJE

Komisja Statutowa Rady Gminy Zarszyn w listopadzie miała uzgodnić treść ostatecznych wersji statutów sołectw, które zostaną przekazane Radzie do zatwierdzenia. W kwietniu trwały konsultacje społeczne ogłoszone przez Wójta Gminy, zgodnie z przyjętą uchwałą. Jedną z najistotniejszych zmian w treści statutów była zmian sposobu wybierania rad sołeckich oraz sołtysów. Coraz częściej obsada tych stanowisk odbywa się w formie wyborów powszechnych, organizowanych przez Wójta Gminy. Praca komisji przypomina wybory samorządowe lub parlamentarne. Mieszkańcy mają czas od rana do wieczora na oddanie głosów, na kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych wcześniej na listach wyborczych. Taki tryb jest zgodny z ustawą o samorządzie gminnym, gdzie jest zapis, że prawo wyboru organów sołectwa ma ogół stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. W trakcie zebrań wiejskich w miesiącu wrześniu przez przedstawicieli urzędu gminy i sołectw, podjęte zostały próby “wznowienia konsultacji”, głównie w celu przywrócenia “starego porządku” wyborów sołtysów i rad sołeckich. Działania te mają charakter nieformalny oraz brakuje im zgodności z zasadami obowiązującymi dla trybu konsultacji społecznych. Jak Komisja statutowa i władze gminy wybrną z tej sytuacji nie sposób jest przewidzieć. Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że trochę tutaj namieszano.