STATUTOWE MANIPULACJE

Komisja Statutowa Rady Gminy Zarszyn w listopadzie miała uzgodnić treść ostatecznych wersji statutów sołectw, które zostaną przekazane Radzie do zatwierdzenia. W kwietniu trwały konsultacje społeczne ogłoszone przez Wójta Gminy, zgodnie z przyjętą uchwałą. Jedną z najistotniejszych zmian w treści statutów była zmian sposobu wybierania rad sołeckich oraz sołtysów. Coraz częściej obsada tych stanowisk odbywa się w formie wyborów powszechnych, organizowanych przez Wójta Gminy. Praca komisji przypomina wybory samorządowe lub parlamentarne. Mieszkańcy mają czas od rana do wieczora na oddanie głosów, na kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych wcześniej na listach wyborczych. Taki tryb jest zgodny z ustawą o samorządzie gminnym, gdzie jest zapis, że prawo wyboru organów sołectwa ma ogół stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. W trakcie zebrań wiejskich w miesiącu wrześniu przez przedstawicieli urzędu gminy i sołectw, podjęte zostały próby “wznowienia konsultacji”, głównie w celu przywrócenia “starego porządku” wyborów sołtysów i rad sołeckich. Działania te mają charakter nieformalny oraz brakuje im zgodności z zasadami obowiązującymi dla trybu konsultacji społecznych. Jak Komisja statutowa i władze gminy wybrną z tej sytuacji nie sposób jest przewidzieć. Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że trochę tutaj namieszano.

KOMISJA STATUTOWA BIERZE SIĘ DO ROBOTY

Po 6 miesiącach od zakończenia konsultacji społecznych nad projektami statutów sołectw Gminy Zarszyn, do pracy ma zamiar przystąpić Komisja Statutowa powołana spośród radnych gminnych. Jak poinformował Sekretarz Gminy na posiedzeniu mają być omówione wnioski oraz sugestie złożone przez mieszkańców podczas konsultacji oraz Zebrań Wiejskich. Z obserwacji działań władz gminy wynika, że konsultacje społeczne nie zakończyły się w kwietniu, tylko trwały nadal. Na zebraniach wiejskich organizowanych we wrześniu w związku z koniecznością przyjęcia uchwał w sprawie wydatków z funduszy sołeckich na 2024 rok drążony był nadal temat projektów statutów. Praktyka nieco dziwna i być może nie do końca zgodna z prawem. Na razie czekamy na odpowiedzi Komisji Statutowej na złożone wnioski oraz propozycje zapisów przedstawione przez mieszkańców do projektów opublikowanych na stronie Urzędu Gminy w Zarszynie.

POWYBORCZY REKONESANS

Referendum w naszej gminie przy frekwencji ponad 50% można by uznać za wiążące w większości miejscowości poza Zarszynem z Posadą Zarszyńską, Bażanówką i Odrzechową. W przypadku relokacji migrantów w tych miejscowościach, większość mieszkańców będzie ich oczekiwać z otwartymi ramionami.

SŁONECZNA POD ASFALTEM

Mieszkańcy Nowosielec przy ul. Słonecznej w końcu doczekali się remontu drogi gminnej. Cała pętla została pokryta nawierzchnią bitumiczną. Była to ostatnia ulica w naszej miejscowości po północnej stronie drogi krajowej, która nie miała nawierzchni asfaltowej. Do tego standardu dochodziliśmy około 25 lat. Układanie takich nawierzchni w okresie, kiedy robione były sieci kanalizacyjne i wodociągowe nie miało sensu. Obecnie większość wewnętrznych dróg gminnych jest już wykończonych bitumem. Te modernizowane najwcześniej były już kilka razy remontowane. Obecnie uzupełnienia ubytków wymaga nawierzchnia na ulicy Szkolnej.

ZMIANA WYKONAWCY NA DOMU KULTURY

Przetarg na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych II etapu rozbudowy oraz dostawę wyposażenia dla Domu Kultury w Nowosielcach Urząd Gminy nie zaliczy do udanych. Zwycięska firma CONSTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, której oferta została wybrana nie podejmie prac związanych z przetargiem. Gmina przygotowuje umowę

SPOTKANIE Z GRUPĄ POSŁÓW W URZĘDZIE GMINY

W dniu 5 kwietnia 2023r. w godzinach popołudniowych doszło do spotkania grupy mieszkańców Nowosielec, Pisarowiec i Strachociny z grupą posłów, którzy przybyli do Urzędu Gminy w Zarszynie. Zebrani przedstawili postulaty związane z inwestycją budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, a konkretnie projektu włączenia części drogi krajowej nr 28 do odcinka w zabudowanym obszarze Nowosielec i Pisarowiec. W trakcie kilkunastominutowego spotkania przypomniany został problem, o którym mieszkańcy obu miejscowości mówią od ubiegłego roku. Posłowie wyrazili swoje poparcie dla protestujących i stwierdzili zgodnie, że planowany przebieg drogi krajowej nie gwarantuje bezpieczeństwa mieszkańcom, a uciążliwości związane z dużym natężeniem ruchu będą olbrzymie. W końcowej fazie spotkania poseł Adam Śnieżek poinformował zebranych, że temat uruchomienia dodatkowej inwestycji na odcinku kilku kilometrów znajdzie się na porządku obrad Rady Ministrów oraz będzie sygnalizowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Problem związany z pozyskaniem środków na dokończenie odcinka DK-28 podobno został rozwiązany. Sejm na spotkaniu reprezentowali: Joanna Frydrych, Marek Rząsa, Mieczysław Kasprzyk, Adam Śnieżek, Piotr Babinetz i Piotr Uruski. Spotkanie w Urzędzie Gminy zorganizowane zostało w związku z protestem mieszkańców Zarszyna przeciwko budowie stacji telefonii komórkowej 5G. Po omówieniu spraw związanych z tym protestem wójt Gminy zaprosiła na spotkanie grupę z Nowosielec i Pisarowiec. Głosy protestujących w tej sprawie:

WÓJT GMINY SANOK ZA PRZEDŁUŻENIEM OBWODNICY MIEJSCA PIASTOWEGO

Pomimo trwających od prawie półtora roku dyskusji w sprawie budowy obwodnicy Miejsca Piastowego nadal nie jest załatwiona kwestia odcinka na długości Nowosielec i Pisarowiec. Nasuwa się pytanie, czy głosy optujące za wybudowaniem nowego fragmentu drogi krajowej nr 28 na całym odcinku pomiędzy Miejscem Piastowym i Sanokiem docierają do Ministerstwa Infrastruktury? Tego nie możemy być pewni. Program budowy 100 obwodnic ogłoszony przez rząd premiera Morawieckiego jest z pewnością jednym z efektowniejszych zadań gospodarczych, bardzo potrzebnych naszemu krajowi. Jeżeli mówimy jednak o obwodnicy Miejsca Piastowego to należy stwierdzić, że Resort odpowiedzialny za infrastrukturę drogową oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad popełnili olbrzymią gafę. Obwodnica Miejsca Piastowego to miał być zjazd z projektowanej drogi szybkiego ruchu S-19 na drogę krajową nr 28. W naturalny sposób takie zjazdy projektuje się z zachowaniem zasady ominięcia stref zabudowanych. Skoro to obwodnica Miejsca Piastowego to od strony południowej powinna się łączyć z krajową droga nr 28 przed Iwoniczem. Zmowa władz samorządowych gmin leżących przy trasie z Zatoru do Medyki (DK 28) z GDDKiA zmieniła to zadanie w budowę nowego odcinka drogi krajowej na długości ok. 25 km. Zamysł ten, całkiem logiczny w swych założeniach okazał się niewypałem, gdyż inwestor, czyli GDDKiA Oddział Rzeszów oparł się na złych założeniach przyjmując, że zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców kilku miejscowości i wyprowadzi ruch poza strefy zabudowy, ale tylko do pewnego miejsca. Tym miejscem jest rejon granicy pomiędzy Długiem i Nowosielcami, gdzie kończyć się ma projektowana obwodnica Miejsca Piastowego. Dalej wszystkie pojazdy będą przejeżdżać prze środek tych dwóch wskazanych miejscowości. Z dużym

TEMAT OBWODNICY WCIĄŻ AKTUALNY

Z inicjatywy portalu eSanok w dniu 17 marca doszło do spotkania przedstawicieli stron zainteresowanych budową obwodnicy Miejsca Piastowego oraz dobudowaniem odcinka DK-28 omijającego Nowosielce i Pisarowce. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, gdyż na granicy Długiego i Nowosielec jest obecnie planowany zjazd z projektowanej aktualnie obwodnicy. Połączenie nowego i starego odcinka drogi krajowej nr 28 będzie zrealizowane za pomocą wiaduktu nad torami linii kolejowej Zagórz – Jasło. Od lata ubiegłego roku trwają protesty przeciwko takim planom. Zdaniem mieszkańców Nowosielec, Pisarowiec oraz miejscowości sąsiednich takie rozwiązanie stanowić będzie znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz przyniesie uciążliwości z powodu znacznego zwiększenia ruchu pojazdów. W spotkaniu udział wzięli wicestarosta sanocki Janusz Cecuła, wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska oraz przedstawiciel mieszkańców – przewodniczący komitetu społecznego Wojciech Dragan. Na miejsce spotkania przybyli również sołtysi: z Nowosielec Grzegorz Wolanin, Pisarowiec Bogusław Rolnik i Długiego Andrzej Wrona, radni z Nowosielc Grzegorz Michalski i Stanisław Burczyk oraz przewodniczący rady Gminy Zarszyn Janusz Konieczny. Na miejsce spotkania dotarła również grupa mieszkańców z najbliższej okolicy, popierająca przedłużenie obwodnicy w stronę Sanoka.

RADA SOŁECKA – PARTNEREM DLA RADY GMINY

Zaplanowane na dzień 12 marca na godz. 16.00 wybory rady sołeckiej w naszej miejscowości będą okazją do stworzenia grupy osób mogących realnie wpływać na to, co się będzie w naszym sołectwie działo. W wyborach na zebraniu wiejskim zgłoszone zostaną kandydatury, na które mieszkańcy będą oddawać głosy. Zbliżający się czas dla Nowosielec będzie bardzo ważnym okresem, kiedy przyjdzie nam stoczyć batalię o bezpieczną drogę i możliwość normalnego funkcjonowania w perspektywie zalania nas ruchem drogowym z obwodnicy kończącej się na granicy Nowosielec i Długiego. W radzie sołeckiej potrzebni będą ludzie aktywni i przedsiębiorczy, potrafiący realnie patrzeć na potrzeby wsi. Nie stać nas na bylejakość. Jeżeli masz energię do działania, posiadasz ciekawe pomysły służące naszej miejscowości oraz jesteś w stanie poświęcić nieco czasu dla naszej miejscowości – rada sołecka jest dla Ciebie. Zebranie ma również zawierać w programie konsultacje dotyczące statutu sołectwa, warto zatem się z nim zapoznać. Ostatecznie zmiany w statutach przyjmuje Rada Gminy poprzez głosowanie. Za wyjątkiem sołectwa Odrzechowa, które swój statut zaktualizowało wcześniej, wybory rad sołeckich odbędą się w tym dniu we wszystkich pozostałych sołectwach Gminy Zarszyn.