DZIEŃ KOBIET – HISTORIA I RZECZYWISTOŚĆ

Dzień Kobiet 8 marca obchodzono po raz pierwszy w 1910 roku, na mocy decyzji Międzynarodówki Socjalistycznej. Jednak już rok wcześniej, 28 lutego 1909 roku obchodzono Narodowy Dzień Kobiet w Stanach Zjednoczonych na pamiątkę zamieszek i strajków w Nowym Jorku. Mimo że obecnie to święto często kojarzy się z propagandą PRL, warto pamiętać, że jego historia wiąże się z walką o emancypację kobiet. Więcej tutaj Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego najlepszego Paniom życzy zespół redakcyjny nowosielce.pl

RADA SOŁECKA I JEJ PRZEWODNICZĄCY

Wkrótce odbędą się w naszej miejscowości wybory Rady Sołeckiej i sołtysa. Prawo wyboru będą mieli ci mieszkańcy, którzy przyjdą na zebranie wiejskie – tak stanowi statut naszego sołectwa i w dniu zebrania będą pełnoletni. Spośród uczestników zebrania zgłoszone zostaną kandydatury na członków rady oraz stanowisko sołtysa. Ażeby komisja skrutacyjna wpisała kandydatów na karty wyborcze muszą oni wyrazić na to zgodę. Wybory mają charakter tajny, czyli każdy uczestnik zebrania indywidualnie będzie mógł oddać głos na  kandydatów umieszczonych na liście. Zgodnie ze statutem naszej wsi w pierwszej kolejności będziemy wybierać sołtysa, a następnie członków rady sołeckiej. Zebranie będzie prowadzone pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy. Kandydatów można zgłaszać w nieograniczonej liczbie – i bez znaczenia będzie tutaj wniosek o zamknięcie zgłaszania kandydatów w trakcie, kiedy ta procedura będzie trwała. Zostaje ona zamknięta w chwili, kiedy nikt z uczestników zebrania nie będzie zgłaszał kolejnych kandydatur. Statut sołectwa Nowosielce przewiduje również procedurę odwołania sołtysa i rady sołeckiej  w przypadkach, gdyby naruszyli oni w sposób rażący obowiązujące prawo. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, który będzie dostępny w Urzędzie Gminy.

WYBORY RAD SOŁECKICH – OSTATNI ETAP WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Ostatni etap wyborów samorządowych odbywa się kila miesięcy po oficjalnych wyborach, które gromadzą mieszkańców przy urnach wyborczych. Tym ostatnim etapem jest wybór sołtysów oraz składów rad sołeckich. Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym każde sołectwo ma mieć swojego przewodniczącego. O sposobach wyboru sołtysa decyduje statut sołectwa uchwalony przez Radę Gminy. Wybory organizuje Urząd Gminy. Gdyby na zebraniu wiejskim nie doszło do wyboru sołtysa z danej miejscowości stanowisko to może objąć osoba spoza sołectwa.

ODŚNIEŻANIE – KOMU ZGŁASZAĆ?

INFORMACJA Informuję mieszkańców Gminy Zarszyn, że wszelkie uwagi i potrzeby w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach gminnych należy kierować do sołtysów poszczególnych miejscowości, jak również w godzinach urzędowania do referatu Gospodarki Komunalnej tel. 13 46 71 001 wewn. 33. Poniżej podaję numery telefonów odpowiednich sołtysów dla miejscowości: Bażanówka – tel. 792 359 572, Długie – tel. 512 472 544, 13 46 710 59 Jaćmierz- tel. 13 46 71 378, Jaćmierz Przedmieście – tel. 501 357 929, 13 4671 700 Nowosielce – tel. 692 360 353, Odrzechowa – tel. 605 560 315, 13 46 71 232 Pastwiska – tel. 609 554 519, Pielnia – tel. 604 636 607, Posada Jaćmierska – tel. 509 951 976, Posada Zarszyńska – tel. 695 847 723, 13 46 71 669 Zarszyn – tel. 693 867 034, 13 46 71 024 W związku z tym, że w I kwartale 2019 r. w poszczególnych miejscowościach będą przeprowadzane wybory sołtysów, powyższy wykaz kontaktów telefonicznych będzie sukcesywnie korygowany. Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska

GŁOSY INTERNAUTÓW

Wiadomość: Chciałbym na stronie Nowosielec widzieć wiadomości z Nowosielec a nie o tym kto rządzi cenami, czy o tsunami. Takie wiadomości są na wszystkich portalach internetowych. Krzysztof S. ———————————————————————————————————————- Portal nowowsielce.pl jest miejscem, gdzie mogą być umieszczane głosy mieszkańców, ich opinie i komentarze do aktualnych wydarzeń. Materiał wystarczy wysłać korzystając z formularza kontaktowego. Dokumenty o większej objętości mogą być odebrane inną uzgodnioną drogą. redakcja

JAKIE ODPADY PRZYJMĄ W ZARSZYNIE?

INFORMACJA Gmina Zarszyn informuje, że na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie przy ul. Cichej 21 prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ZARSZYN (PSZOK) 1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zarszyn i dostarczane przez mieszkańców Gminy Zarszyn. 2. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. 3. Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4.1. Odpady do PSZOK przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku przekazywania większej ilości odpadów, odpadów wielkogabarytowych, wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przekazania telefonicznie pod nr 13 3331301, lub osobiście w zamiejscowej komórce Urzędu Gminy mieszczącej się w pokoju nr 3, budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Cichej 21, 38-530 Zarszyn. 4.2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK składa pisemne oświadczenie o pochodzeniu odpadów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 5. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

NIE BĘDZIE WODY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie informuje, że w dniu 14 sierpnia w ciągu dnia nastąpi przerwa w dostawie wody dla całej Gminy Zarszyn. Jest to związane z pracami prowadzonymi na ujęciu wody  w Sieniawie.

KRÓLOWA JADWIGA – WIDOWISKO TEATRALNE

W najbliższą niedzielę 25 lutego o godzinie 17.00 na sali Domu Kultury w Długiem miejscowe amatorskie Koło Teatralne przedstawi sztukę poświęconą życiu św. Królowej Jadwigi. Święta Jadwiga jest patronką tamtejszej parafii, a sztuka ma przybliżyć tę postać mieszkańcom Długiego. Inscenizacja ma bogatą oprawę kostiumową i ciekawy scenariusz. Wstęp wolny.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Zarszynie  informuje, że 30 sierpnia 2017r. (środa) w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w miejscowościach: Nowosielce, Długie, Pielnia, Odrzechowa, Pastwiska zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych. W ramach zbiórki odbierane będą odpady wielkogabarytowe takie jak: meble domowe, wersalki, stoły, krzesła, dywany, wykładziny, umywalki, okna, drzwi, wózki, chodziki dziecięce, skrzynki itp. niewskazujące na pochodzenie z prowadzenia działalności gospodarczej. Odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 7:00 w dniu ich odbioru. Odpady należy gromadzić przy trasie przejazdu samochodu zbierającego, w miejscu wystawiania worków, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. UWAGA! Podczas zbiórki nie będą odbierane zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD, części samochodowe oraz zużyte opony. Zużyty sprzęt AGD, opony pochodzące z samochodów osobowych oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z  gospodarstw domowych można przywozić, własnym transportem, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącego się na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie przy  ul. Cichej 21, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 15:00. źródło: UG Zarszyn

35 SHORT SESJA RADY GMINY

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446)  uprzejmie informuję, że  sesja  nadzwyczajna Rady Gminy Zarszyn została  zwołana na dzień 9 maja 2017 r. na godzinę 16:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie  ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Odrzechowa”. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakończenie sesji. Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn mgr Janusz Konieczny Ze strony UG Zarszyn