JAKIE ODPADY PRZYJMĄ W ZARSZYNIE?

INFORMACJA

Gmina Zarszyn informuje, że na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie przy ul. Cichej 21 prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ZARSZYN (PSZOK)

1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zarszyn i dostarczane przez mieszkańców Gminy Zarszyn.

2. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
3. Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.1. Odpady do PSZOK przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku przekazywania większej ilości odpadów, odpadów wielkogabarytowych, wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przekazania telefonicznie pod nr 13 3331301, lub osobiście w zamiejscowej komórce Urzędu Gminy mieszczącej się w pokoju nr 3, budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Cichej 21, 38-530 Zarszyn.

4.2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK składa pisemne oświadczenie o pochodzeniu odpadów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

5. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) chemikalia, odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach),
d) meble i odpady wielkogabarytowe,
e) zużyte opony z samochodów osobowych,
f) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne pochodzące z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót,
g) popiół z palenisk w domowych piecach.
6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) odpady zawierające azbest (papa, eternit),
b) zmieszane odpady komunalne,
c) części z demontażu pojazdów samochodowych.
7. Przekazujący odpady do PSZOK ma obowiązek dokonania ich rozładunku oraz umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany przez pracowników obsługi.

8. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów przyjmowanych w PSZOK.

9. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, dostawca odpadów zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Administratorem PSZOK jest Urząd Gminy Zarszyn.

11.Wszelkie informacje dotyczące pracy PSZOK w Zarszynie udzielane są pod numerem telefonu: 13 3331301.

12. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

UG Zarszyn

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *