GROCHEM O ŚCIANĘ?

Stare porzekadło o rzucaniu grochem o ścianę idealnie pasuje do obecnej sytuacji związanej z planowaną budową obwodnicy Miejsca Piastowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydaje się być pozbawiona “narządu słuchu”, ignorując permanentnie sygnały społecznego protestu przeciwko “rozjechaniu” dwóch miejscowości – Nowosielec i Pisarowiec. Kompromitacją Rzeszowskiego Oddziału GDDKiA należy nazwać przyjęte założenia do przetargu na budowę odcinka obwodnicy Miejsca Piastowego, kończącego się między miejscowościami Długie i Nowosielce. Odcinek 25 km drogi projektować się będzie z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz standardów technicznych, aby kolejne 5 km bezmyślnie wprowadzić w środek dwóch miejscowości. Przetarg na podjęcie wstępnych prac projektowych przy takich założeniach nigdy nie powinien się odbyć. Inwestor, projektanci oraz Ministerstwo Infrastruktury otrzymało już wiele sygnałów o potrzebie zmiany koncepcji ostatniego odcinka od strony Sanoka. Oprócz przysłowiowego mydlenia oczu, nie podjęta została na odpowiednim szczeblu decyzja o kontynuowaniu prac projektowych i ogłoszeniu przetargu na projekt brakującego odcinka obwodnicy. Sytuacja zmierza do protestów społecznych, które będą miały miejsce na drodze krajowej nr 28. Ostatnie posunięcia samorządowe i społeczne z regionu: Pismo Gminy Rymanów do Premiera i Ministra Adamczyka Uchwała Rady Gminy Zarszyn

FUNDUSZE SOŁECKIE

Środki z funduszu sołeckiego na rok 2022 miały w znacznej części pokryć koszty przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, łącznie z zapleczem i bieżnią lekkoatletyczną. Niestety, nie doszacowano kosztów opracowania takiej dokumentacji i ostatecznie ma zostać zaprojektowana bieżnia lekkoatletyczna i piłkochwyty. O ile projekt na bieżnię ma jakieś podstawy, z uwagi na potrzebę zachowania właściwych parametrów takiego obiektu, o tyle projekt na piłkochwyty to już marnotrawstwo. Firmy realizujące tego typu konstrukcje doskonale wiedzą, jak mają one wyglądać. W Internecie pełno jest opisów technicznych, łącznie z parametrami siatek, naciągów i fundamentowania słupów. Ktoś to chyba jest w stanie ogarnąć. Ze środków FS 2022 mają jeszcze zostać pomalowane balustrady na moście koło dawnego sklepu nr 10, przy Domu Ludowym oraz na kładce prowadzącej na stadion. Zakupione zostanie również kruszywo na potrzeby sołectwa. Chodzi prawdopodobnie o kamień na łatanie dróg. Pozostałe wydatki z tegorocznego FS to zakup fotopułapki i opracowanie dokumentacji na remont dróg (ulica Kwiatowa, Zgodna, Grabowa i Dolna). Na rok 2023 zaplanowano wydatki na utwardzenie placu przy altance obok Domu Kultury w kwocie 30 000 zł, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej 15 000 zł, zakup kruszywa za 7 000 zł oraz drobne kwoty na środki czystości. Zmiany w tegorocznym funduszu sołeckim i plany na rok przyszły zostały przyjęte w głosowaniu znaczącą większością głosów.

MIESZKAŃCY NOWOSIELEC POZNALI PLANY GDDKIA

Na zebraniu wiejskim w dniu 13 sierpnia 2022r. oprócz spraw związanych z uchwaleniem wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2023 przedstawiony został temat budowy obwodnicy Miejsca Piastowego na jej końcowym odcinku w gminie Zarszyn. Podjęte przez GDDKiA prace związane z przygotowaniem założeń projektowych i decyzji środowiskowych wymagają konsultacji z mieszkańcami terenów objętych inwestycją. Formalnie odbyły się dwa spotkania w Gminie Zarszyn. Pierwsze w 2021 roku drugie w tym roku. Projektanci organizowali spotkania masowo, w ciągu trzech dni “obskakując” po dwie gminy dziennie. Materiały ze spotkań rejestrowali przedstawiciele Inwestora. Informacja o spotkaniach niestety dotarła do bardzo wąskiej grupy mieszkańców. Dla GDDKiA procedura została zaliczona. Problemem jest jednak przyjęte założenie, że wśród kilku wariantów przebiegu obwodnicy w Gminie Zarszyn, wszystkie przechodzą przez teren zabudowany Nowosielec i Pisarowiec. Taki stan rzeczy nie jest akceptowany przez lokalne społeczeństwo. Protest przeciwko tym rozwiązanym właśnie się rozpoczął, co znajdzie odzwierciedlenie na listach z podpisami mieszkańców. W zebraniu uczestniczyła Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska oraz radni z Nowosielec – Stanisław Burczyk i Grzegorz Michalski. W zebraniu udział wzięło nieco ponad 60 mieszkańców.

ZEBRANIE MIESZKANCÓW

W dniu 13 sierpnia o godz. 17.00 planowane jest rozpoczęcie zebrania wiejskiego w Nowosielcach. Zasadniczy cel tego spotkania to ustalenie wydatków z tzw. funduszu sołeckiego na 2023 rok. W planie finansowym Gminy Zarszyn jest to kwota przekraczająca nieco 50 tys. złotych. Istniejąca od wielu już lat instytucja funduszy sołeckich pozwala na zaplanowanie przez mieszkańców bez udziału władz gminy i radnych celów, na jakie mają być wydatkowane zaplanowane środki. Propozycje wydatków może przedstawić rada sołecka lub grupa mieszkańców. Przygotowany plan wydatków poddawany jest pod głosowanie uczestników zebrania. Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego w skrócie powinno spełniać poniżesz warunki: Wniosek musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie. Wnioskowany cel wydatków może być uchwalony wyłącznie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej albo minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek musi wskazywać konkretne przedsięwzięcia, a nie dotację dla instytucji albo organizacji pozarządowej. Wskazane do realizacji przedsięwzięcie musi zawierać szacunek ich kosztów i uzasadnienie. Przyjęte cele wydatków z funduszu sołeckiego muszą być przekazane Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Przedsięwzięcia wskazane do realizacji przez zebranie wiejskie we Wniosku muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zbieżne z celami określonymi w planach funkcjonowania i rozwoju Gminy. Oszacowana wartość kosztów proponowanego do realizacji zadania musi się mieścić w kwocie przypadającej sołectwu z puli funduszu sołeckiego. Na zebraniu będzie również poruszony temat budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, która w świetle obecnych założeń ma przebiegać istniejącym odcinkiem drogi krajowej nr 28 przez teren zabudowany Nowosielec i Pisarowiec.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY INFORMUJE

Rządowy program budowy 100 obwodnic w latach 2020 – 2030 obejmuje między innymi budowę łącznika z Miejsca Piastowego do Sanoka oraz budowę drugiej części obwodnicy Sanoka od ronda przy ul. Łany do drogi krajowej nr 28 w rejonie Bykowiec. Dla mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec przygotowywane koncepcje w żaden sposób nie zapewnią bezpieczeństwa i nie mają nic wspólnego z troską o zdrowie i życie. Jak Ministerstwo Infrastruktury charakteryzuje inwestycję: Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28 Stan prac przygotowawczych:Dla zadania zawarto umowę na prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej. Z uwagi na planowaną budowę nowego korytarza S19, konieczne jest kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 28. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2024 r. Cel realizacji inwestycji:Celem budowy obwodnicy Miejsca Piastowego jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście w układzie wschód-zachód w ciągu drogi krajowej nr 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy w centrum miejscowości powinien się znacząco zmniejszyć. Planowane  jest docelowe wytyczenie nowego przebiegu drogi krajowej nr 28, co powinno również poprawić sytuację w miejscowościach sąsiednich i poprawić dostępność do planowanej drogi ekspresowej S19. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Miejscu Piastowym. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej nr 28. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz

KONSULTACJE CZAS ZACZĄĆ

Proces projektowania obwodnicy z Miejsca Piastowego do Sanoka posuwa się wolnymi krokami do przodu, ale niestety nie przebiega on w sposób należycie zabezpieczający interes mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec. Urząd Gminy stał się stroną opiniującą przedkładane warianty trasy przez zespół projektujący to przedsięwzięcie. Ile osób z naszej miejscowości brało udział w konsultacjach, które miały miejsce w Zarszynie w Domu Kultury w dniu 9 lipca 2021r.? Kolejne spotkanie konsultacyjne miało miejsce w dniu 14 czerwca 2022r. również w Zarszynie. Na spotkaniach tych tworzony jest przekaz dla projektantów, że akceptowany jest wariant budowy łącznika z Miejsca Piastowego do granicy Nowosielec od strony Długiego. W korespondencjach w tej sprawie pojawia się sugestia, że należałoby wydłużyć projektowany odcinek w taki sposób, ażeby omijał zabudowane tereny Nowosielec i Pisarowiec. Można odnieść wrażenie, że władzom Gminy Zarszyn nie zależy tak do końca, gdzie ten łącznik będzie łączył się z drogą nr 28, a najważniejsze jest to, że ominie Zarszyn. Zaangażowanie radnych z naszej miejscowości w ten temat jest dość skromne. Ostatni więc dzwonek, na rozpoczęcie faktycznej akcji informacyjnej i konsultacji społecznych z mieszkańcami tych miejscowości, które mogą zostać zignorowane w planach budowy łącznika. Dla informacji należy podać dane firmy pracującej nad projektem obwodnicy. Jest to Konsorcjum Firm: MPRB Spółka z o.o., Mosty Kraków SA i MP Infra Sp. z o.o. Wszystkie trzy firmy mają ten sam adres: 31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 12. Inwestorem jest GDDKiA Oddział w Rzeszowie.

POMOC DLA POLAKÓW NA UKRAINIE

Polacy mieszkający w okolicy Chyrowa w miejscowości Sąsiadowice otrzymali pomoc w postaci darów od mieszkańców Gminy Zarszyn. Marek i Stanisław dwukrotnie zawieźli mieszkańcom tej miejscowości produkty żywnościowe i środki chemiczne potrzebne w gospodarstwie domowym. Podziękowanie za udzieloną pomoc wyraził proboszcz Parafii pw. św. Anny w Sąsiadowicach o. Janusz. Akcję zainicjowaną przez osoby prywatne wspomagali lokalni przedsiębiorcy, a patronatem objął Urząd Gminy w Zarszynie.

PIENIĄDZE WYDANE, A MY NADAL WYKLUCZENI

Mija 4 lata od uruchomienia realizacji projektu nr POPC.01.01.00-18-0061/17 „Budowa sieci FTTH na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego” w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem działań w ramach tego projektu było wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej, w oparciu o podbudowę słupową dzierżawioną jak i nowo wybudowaną z zakupionych przez siebie materiałów, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz instytucjom publicznym w wybranych miejscowościach na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego możliwość korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych.Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie kompletnej i niewadliwej szerokopasmowej sieci teleinformatyczną (napowietrznej sieci światłowodowej) objętej Projektem, której użytkowanie Zamawiający będzie mógł rozpocząć bezpośrednio po odebraniu przedmiotu zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie od wykonawcy bez żadnych dodatkowych nakładów finansowych i wykonania dodatkowych prac. Aktualnie w Nowosielcach mamy rozwieszone dość niedbale światłowody na słupach energetycznych. W placówkach Voicenet dość enigmatycznie odpowiadają o kolejnych przesunięciach terminu zakończenia zadania.

PETYCJA DO PREMIERA W SPRAWIE DZIAŁAŃ WHO

Szanowny Panie Premierze! Z wielkim niepokojem przyjmuję wieści o pracach nad międzynarodowym traktatem pandemicznym, który miałby wzmocnić uprawnienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rzekomo w celu lepszego przeciwdziałania skutkom przyszłych pandemii. “1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną.”- czytamy na oficjalnej stronie Rady Europy. Chcę przypomnieć, że WHO wielokrotnie pokazywała swoją niekompetencję i nieumiejętność radzenia sobie z problemami, niezależnie czy posiada odpowiednie uprawnienia czy też nie. Argumentem przemawiającym za ODRZUCENIEM wszelkich propozycji rozszerzenia uprawnień WHO jest fakt, że wielokrotnie opowiadała się ona za aborcją, promowała ideologię gender oraz inne nienaukowe i sprzeczne z naturą zjawiska. Założenia traktatu, to tak naprawdę ubrana w piękne słowa chęć do zwiększenia totalnej kontroli społeczeństw, ich życia i pracy. Największymi beneficjentami takiego traktatu będą wielkie firmy farmaceutyczne, a nie ludzie. Dlatego ja, jako obywatel Polski, nie daję zgody na negocjowanie i zawieranie tego porozumienia! Będę też uważnie przyglądać się co Pan i Pana rząd zrobicie z tą sprawą, Z poważaniem,……. Treść petycji i możliwość wysłania pod tym linkiem