BĘDZIE SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Siłownia plenerowa ma być zlokalizowana na terenie przyszkolnym i służyć będzie nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom Nowosielec. Podnoszona kwestia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń siłowni przez osoby poniżej 15 roku życia bez nadzoru rodziców lub opiekunów, nie stanowi zdaniem części zebranych żadnego problemu. Faktem jest, że odpowiedzialność za osoby przebywające na terenie szkoły ponosi dyrektor placówki. Większością głosów podjęta została uchwała, w efekcie której wydatki z bieżni zostały przesunięte na siłownię plenerową.
więcej – kliknij tytuł

ZEBRANIE WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI 2024

24 września 2023 o godz. 17.00 rozpocznie się w Nowosielcach zebranie wiejskie, którego głównym tematem będzie przyjęcie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2024. Planowana kwota dla naszego sołectwa to koło 50 tyś. złotych. Warto pamiętać, że środki te z zasady wydatkuje się na cele służące ogółowi społeczeństwa. Inwestycje, które powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy nie powinny być wskazywane do zadań finansowanych z funduszy sołeckich. Przywilej zgłaszania propozycji zadań do planu wydatków przysługuje nie tylko sołtysowi i radzie sołeckiej, ale wszystkim mieszkańcom sołectwa Nowosielce.

SŁONECZNA POD ASFALTEM

Mieszkańcy Nowosielec przy ul. Słonecznej w końcu doczekali się remontu drogi gminnej. Cała pętla została pokryta nawierzchnią bitumiczną. Była to ostatnia ulica w naszej miejscowości po północnej stronie drogi krajowej, która nie miała nawierzchni asfaltowej. Do tego standardu dochodziliśmy około 25 lat. Układanie takich nawierzchni w okresie, kiedy robione były sieci kanalizacyjne i wodociągowe nie miało sensu. Obecnie większość wewnętrznych dróg gminnych jest już wykończonych bitumem. Te modernizowane najwcześniej były już kilka razy remontowane. Obecnie uzupełnienia ubytków wymaga nawierzchnia na ulicy Szkolnej.

WYPADEK DROGOWY W NOWOSIELCACH

W niedzielny poranek około 8.30 na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Nowosielce w gminie Zarszyn doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy na numerach krakowskich, jadący w kierunku Sanoka, z nieustalonych przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, przekroczył oś jezdni i wjechał do rowu, a następnie po zderzeniu z przepustem drogowym został wyrzucony na ul. Północną. W pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn, którym pomocy medycznej udzielili ratownicy pogotowia ratunkowego przybyłego na miejsce wypadku. Bezpośrednio po wypadku do udzielania pomocy poszkodowanym przystąpili przejeżdżający strażacy. Poważniejszych obrażeń doznał pasażer jadący na tylnym siedzeniu, którym służby ratunkowe zajęły się w pierwszej kolejności. Pojazd został uszkodzony w znacznym stopniu. Nie wystąpiły poważniejsze utrudnienia w ruchu na drodze krajowej z uwagi na to, że pojazd poszkodowany znajdował się poza jezdnią główną. Jest to już drugi wypadek drogowy w Nowosielcach w przeciągu tygodnia. Potwierdza się zatem opinia, że projektowana obwodnica Miejsca Piastowego powinna zostać wybudowana na całym odcinku i ominąć zabudowany obszar Nowosielec i Pisarowiec. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców obu miejscowości.

OBIECANKI NA SPOTKANIACH, A PROJEKT IDZIE SWOJĄ DROGĄ

Na tę chwilę brak jest decyzji Ministerstwa Infrastruktury o wydłużeniu obwodnicy, aby ominąć zabudowany teren Nowosielec i Pisarowiec. Na tym przykładzie widać, jak marnuje się środki z budżetu państwa, czyli to, co wypracowują ludzie w podatkach i różnych daninach na rzecz państwa. W wielu wystąpieniach i głosach wskazywano, że wiadukt jest zbędny, a zakończenie drogi w tym miejscu nie ma sensu. Inwestycja w takim kształcie skazana jest na niepowodzenie, gdyż droga przez obie miejscowości będzie nieprzejezdna.

WYBORY SOŁTYSÓW NA NOWYCH ZASADACH

Trwające w Radzie Gminy Zarszyn prace nad zmianami w statutach 11 sołectw są mniej więcej na półmetku. Zakończył się proces tzw. konsultacji, czyli możliwość obywatelskiego opiniowania i wnoszenia uwag oraz treści do projektów statutów. Najpoważniejsze zmiany w projektowanych statuach dotyczą wyborów władz sołectwa, czyli sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wszystko wskazuje na to, że następne wybory sołtysów i członków rady sołeckiej odbędą się na zasadach podobnych jak wybory radnych gminnych, czy wybory parlamentarne. Wójt gminy będzie powoływał Sołecką Komisję Wyborczą, która ma liczyć 5 członków. Głosy na kandydatów będą oddawane w lokalu wyborczym organizowanym w każdym sołectwie w godzinach 9-18. Po przeliczeniu głosów komisja sporządza protokół i przekazuje go do Urzędu Gminy. Przed wyborami rejestrowani są kandydaci na sołtysa oraz listy z kandydatami na członków rady sołeckiej. Wybrani zostają ci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W projekcie statutu Nowosielec zapisano, że kandydat na sołtysa musi mieć poparcie co najmniej 30 mieszkańców sołectwa. Minimum 40 podpisów tzw. poparcia musi widnieć na zgłaszanej liście z kandydatami na członków rady sołeckiej. Treść statutów ostatecznie zostanie przyjęta przez Radę Gminy i po stwierdzeniu zgodności  z prawem opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

ZMIANA WYKONAWCY NA DOMU KULTURY

Przetarg na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych II etapu rozbudowy oraz dostawę wyposażenia dla Domu Kultury w Nowosielcach Urząd Gminy nie zaliczy do udanych. Zwycięska firma CONSTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, której oferta została wybrana nie podejmie prac związanych z przetargiem. Gmina przygotowuje umowę

KONSULTACJE SPOŁECZNE – STATUTY SOŁECTW

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Szanowni Mieszkańcy. W dniach 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów nowych statutów sołectw z terenu Gminy Zarszyn. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw. Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa. Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie: Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sekretarz@zarszyn.pl, w terminie od 1 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 roku. źródło: strona UG Zarszyn projekty statutów poszczególnych sołectw dostępne w załącznikach

SPOTKANIE Z GRUPĄ POSŁÓW W URZĘDZIE GMINY

W dniu 5 kwietnia 2023r. w godzinach popołudniowych doszło do spotkania grupy mieszkańców Nowosielec, Pisarowiec i Strachociny z grupą posłów, którzy przybyli do Urzędu Gminy w Zarszynie. Zebrani przedstawili postulaty związane z inwestycją budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, a konkretnie projektu włączenia części drogi krajowej nr 28 do odcinka w zabudowanym obszarze Nowosielec i Pisarowiec. W trakcie kilkunastominutowego spotkania przypomniany został problem, o którym mieszkańcy obu miejscowości mówią od ubiegłego roku. Posłowie wyrazili swoje poparcie dla protestujących i stwierdzili zgodnie, że planowany przebieg drogi krajowej nie gwarantuje bezpieczeństwa mieszkańcom, a uciążliwości związane z dużym natężeniem ruchu będą olbrzymie. W końcowej fazie spotkania poseł Adam Śnieżek poinformował zebranych, że temat uruchomienia dodatkowej inwestycji na odcinku kilku kilometrów znajdzie się na porządku obrad Rady Ministrów oraz będzie sygnalizowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Problem związany z pozyskaniem środków na dokończenie odcinka DK-28 podobno został rozwiązany. Sejm na spotkaniu reprezentowali: Joanna Frydrych, Marek Rząsa, Mieczysław Kasprzyk, Adam Śnieżek, Piotr Babinetz i Piotr Uruski. Spotkanie w Urzędzie Gminy zorganizowane zostało w związku z protestem mieszkańców Zarszyna przeciwko budowie stacji telefonii komórkowej 5G. Po omówieniu spraw związanych z tym protestem wójt Gminy zaprosiła na spotkanie grupę z Nowosielec i Pisarowiec. Głosy protestujących w tej sprawie:

TEMAT OBWODNICY WCIĄŻ AKTUALNY

Z inicjatywy portalu eSanok w dniu 17 marca doszło do spotkania przedstawicieli stron zainteresowanych budową obwodnicy Miejsca Piastowego oraz dobudowaniem odcinka DK-28 omijającego Nowosielce i Pisarowce. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, gdyż na granicy Długiego i Nowosielec jest obecnie planowany zjazd z projektowanej aktualnie obwodnicy. Połączenie nowego i starego odcinka drogi krajowej nr 28 będzie zrealizowane za pomocą wiaduktu nad torami linii kolejowej Zagórz – Jasło. Od lata ubiegłego roku trwają protesty przeciwko takim planom. Zdaniem mieszkańców Nowosielec, Pisarowiec oraz miejscowości sąsiednich takie rozwiązanie stanowić będzie znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz przyniesie uciążliwości z powodu znacznego zwiększenia ruchu pojazdów. W spotkaniu udział wzięli wicestarosta sanocki Janusz Cecuła, wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska oraz przedstawiciel mieszkańców – przewodniczący komitetu społecznego Wojciech Dragan. Na miejsce spotkania przybyli również sołtysi: z Nowosielec Grzegorz Wolanin, Pisarowiec Bogusław Rolnik i Długiego Andrzej Wrona, radni z Nowosielc Grzegorz Michalski i Stanisław Burczyk oraz przewodniczący rady Gminy Zarszyn Janusz Konieczny. Na miejsce spotkania dotarła również grupa mieszkańców z najbliższej okolicy, popierająca przedłużenie obwodnicy w stronę Sanoka.