PODSUMOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH PRZY OBWODNICY

W piątek 14 lipca odbyła się konferencja online podsumowująca prace projektowe przy budowie obwodnicy Miejsca Piastowego. Zespół projektujący przedstawił zasadnicze elementy opracowanego studium, dokonując porównania najwyżej notowanych wariantów przebiegu obwodnicy. Omówiony został przebieg drogi dla wariantów nr 1, 4. 5 i 5A oraz 6. Przedstawione zostały aspekty techniczne wynikające z przyjętych tras, czyli warunki geotechniczne, hydrologia i odwodnienie korony jezdni, obiekty inżynierskie, analiza natężenia ruchu i obiekty towarzyszące. W kwestii zakończenia projektowanego odcinka obwodnicy, czyli drogi krajowej z Miejsca Piastowego do granicy Długiego i Nowosielec pojawił się wariant alternatywny, przewidujący połączenie nowej drogi z krajową nr 28 poprzez odcinek drogi powiatowej Długie -Pakoszówka. Inwestor uniknie w ten sposób budowy kosztownego wiaduktu nad linią kolejową nr 108, a jednocześnie otworzy możliwość kontynuowania prac nad odcinkiem Długie- Sanok, o który zabiegają samorządy oraz mieszkańcy Nowosielec i Pisarowiec. W dyskusji podczas potkania niezadowolenie wrazili włodarze gminy Miejsce Piastowe oraz Krościenko Wyżne, których proponowany wariant samorządowy nie został uwzględniony w pracach projektowych. Z ciekawszych fragmentów spotkania zwraca uwagę uwagę wątek mówiący, że analizy natężenia ruchu wskazują, że część projektowanego nowego odcinka drogi krajowej powinien mieć przekrój 2×2 (po dwie jezdnie w każdym kierunku). Szacunkowe koszty przyjętych rozwiązań przedstawione przez zespół projektujący wskazują, że założony przez rząd budżet na to zadanie zostanie dość znacznie przekroczony. Oczywiście zweryfikuje to przetarg, ale z praktyki wiadomo, że w funkcji czasu wartość szacowanych inwestycji z reguły wzrasta.

WÓJT GMINY SANOK ZA PRZEDŁUŻENIEM OBWODNICY MIEJSCA PIASTOWEGO

Pomimo trwających od prawie półtora roku dyskusji w sprawie budowy obwodnicy Miejsca Piastowego nadal nie jest załatwiona kwestia odcinka na długości Nowosielec i Pisarowiec. Nasuwa się pytanie, czy głosy optujące za wybudowaniem nowego fragmentu drogi krajowej nr 28 na całym odcinku pomiędzy Miejscem Piastowym i Sanokiem docierają do Ministerstwa Infrastruktury? Tego nie możemy być pewni. Program budowy 100 obwodnic ogłoszony przez rząd premiera Morawieckiego jest z pewnością jednym z efektowniejszych zadań gospodarczych, bardzo potrzebnych naszemu krajowi. Jeżeli mówimy jednak o obwodnicy Miejsca Piastowego to należy stwierdzić, że Resort odpowiedzialny za infrastrukturę drogową oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad popełnili olbrzymią gafę. Obwodnica Miejsca Piastowego to miał być zjazd z projektowanej drogi szybkiego ruchu S-19 na drogę krajową nr 28. W naturalny sposób takie zjazdy projektuje się z zachowaniem zasady ominięcia stref zabudowanych. Skoro to obwodnica Miejsca Piastowego to od strony południowej powinna się łączyć z krajową droga nr 28 przed Iwoniczem. Zmowa władz samorządowych gmin leżących przy trasie z Zatoru do Medyki (DK 28) z GDDKiA zmieniła to zadanie w budowę nowego odcinka drogi krajowej na długości ok. 25 km. Zamysł ten, całkiem logiczny w swych założeniach okazał się niewypałem, gdyż inwestor, czyli GDDKiA Oddział Rzeszów oparł się na złych założeniach przyjmując, że zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców kilku miejscowości i wyprowadzi ruch poza strefy zabudowy, ale tylko do pewnego miejsca. Tym miejscem jest rejon granicy pomiędzy Długiem i Nowosielcami, gdzie kończyć się ma projektowana obwodnica Miejsca Piastowego. Dalej wszystkie pojazdy będą przejeżdżać prze środek tych dwóch wskazanych miejscowości. Z dużym

URZĘDOWO I BEZ EMOCJI

Redaktor Edyta Wilk z Tygodnika Sanockiego w numerze z 22 grudnia 2022r. przedstawiła stanowisko wójt Gminy Zarszyn Magdaleny Gajewskiej w sprawie obwodnicy Miejsca Piastowego: “Przez teren Gminy Zarszyn nie będzie przebiegła odcinek drogiekspresowej s19. Na chwilę obecną jest opracowywana koncepcja doprojektu wykonawczego oraz studium korytarzowe dla zadania obwodnicyMiejsca Piastowego, która to docelowo będzie się łączyć z drogąekspresową s19. Oba te zadania są od siebie niezależne a inwestorem wprzypadku drogi ekspresowej s19 jak i obwodnicy miejsca piastowego jestGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie należyzaznaczyć, że to GDDKiA jako inwestor zleca podmiotowi wykonawczemukonsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania wśród mieszkańców trasytej obwodnicy oraz różnych wariantów i podwariantów. Gmina Zarszyn naprośbę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informowała, kiedydane konsultacje mają miejsce. Zaznaczam, że ze swojej stronyinterweniowaliśmy, aby konsultacje przeprowadzić w godzinachpóźniejszych, jednakże nasze prośby nie zostały wzięte pod uwagę.Tłumaczono to sztywnym grafikiem spotkań we wszystkich gminach, przezktóre przebiegać będzie obwodnica Miejsca Piastowego. Informowaliśmymieszkańców przez wszystkie możliwe kanały, zaczynając odogólnodostępnej strony internetowej Gminy Zarszyn poprzez słupyogłoszeniowe, ogłoszenia kościelne, rozpowszechnienie informacji dosołtysów i radnych. Jeżeli chodzi o planowany zakres inwestycji a przede wszystkim to, gdziebędzie miała swój koniec obwodnica to chciałam zaznaczyć, że nikt nic znami nie konsultował, nie ustał i nie rozmawiał. Tak samo jak wszyscymieszkańcy dostaliśmy do wiadomości gotowe trasy wraz z wariantami ipodwariantami. Ministerstwo Infrastruktury z góry narzuciło wyglądcałego projektu, do którego potem w formie konsultacji wszyscy mogliśmysię odnosić, zarówno samorządy jak i poszczególni mieszkańcy.Odpowiadając na pytanie związane z bezpieczeństwem mieszkańców naszejGminy to jest ono i zawsze było najważniejsza dlatego od samego

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OPÓŹNIONY

Wystosowane do Inwestora (GDDKiA Oddział Rzeszów) pismo w sprawie udostępnienia treści dokumentu zwanego Audytem Bezpieczeństwa Ruchu dla projektowanej drogi nr 28 z Miejsca Piastowego do Nowosielec doczekało się odpowiedzi. Inwestor informuje, że opracowanie audytu przesunie się w czasie, z uwagi na wejście w życie znowelizowanych przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, według oświadczenia przedstawiciela GDDKiA Pana Jakuba Ząbczyka może pojawić się na przełomie 2 i 3 kwartału tego roku. Bardzo możliwe, że w tym czasie będą trwały czynności związane z uzyskaniem przez Inwestora decyzji środowiskowej. Informacja o przesunięciu terminu sporządzenia audytu BRD na początku wydawała się nieco zaskakująca. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. może się okazać dokumentem kluczowym w sprawie budowy odcinka drogi krajowej z Długiego do Sanoka, o który walczą mieszkańcy Nowosielec i Pisarowiec. Warunki, jakie powinna spełnić droga stanowiąca łącznik S-19 z Sanokiem, w wielu miejscach wskazanego rozporządzenia wyklucza obecnie przyjęte rozwiązanie, czyli włączenie odcinka obwodnicy w tereny zbudowane. Najwyższa pora, ażeby inwestor przyznał się do błędu i podjął konkretne działania z Ministerstwem Infrastruktury, które wydając wskazane przepisy samemu sobie pokazało czerwona kartkę dla obwodnicy Miejsca Piastowego w obecnym kształcie. Pismo w sprawie udostepnienia treści audyty BRD wystosował Społeczny komitet ochrony interesów mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec powołany w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy obwodnicy Miejsca Piastowego

MPZ PRZYSTAWIŁ INWESTYCJĘ?

Obwodnica Miejsca Piastowego, a właściwie nowy odcinek drogi krajowej nr 28 w wielu założeniach miał dobiegać do drogi Pisarowce – Kostarowce. Czy problemem dla GDDKiA okazał się zabudowany fragment góry za przysłowiową 100-ką (przejazd kolejowy nr 100). Gmina Sanok bardzo sumiennie podeszła do swoich obowiązków i skwapliwie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wstawionych na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową. Przez wiele lat grunty były tutaj użytkowane rolniczo i nikt nie interesował się przeznaczeniem ich pod zabudowę. Przed około 10 laty sytuacja zmieniła się i pojawili się tutaj inwestorzy. Domy rosły jeden za drugim. Południowo wschodnie zbocze pagórka zaczęło zamieniać się w osiedle mieszkaniowe. Rada Gminy Sanok uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Obecnie takie działania są podejmowane z dużym rozmysłem i stanowią znaczący wydatek z budżetu gminy.

GDDKIA OKŁAMUJE SPOŁECZEŃSTWO

Opis inwestycji Obwodnica Miejsca Piastowego Informacja ze strony GDDKiA Oddział Rzeszów Jej planowana długość to ponad 22 km. Pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło – Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości. Komentarz: Przy długości ok. 27 km podane w informacji dane byłyby prawdziwe. Zabrakło niecałe 5 km, aby inwestor mógł faktycznie mówić o sukcesie tego przedsięwzięcia. Droga nr 28 to łącznik z kierunków podanych powyżej. Na odcinku Miejsce Piastowe – Zarszyn ruch zostanie usprawniony, a problemy zaczną się od Nowosielec. Wyprowadzenie ruchu poza gęsta zabudowę nie dotyczy Nowosielec i Pisarowiec. Samochody ciężarowe i osobowe będą przemieszczać się przez zabudowany teren obu miejscowości. Bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości  ulegnie poprawie kosztem mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec. Inwestor nie traktuje w jednakowy sposób mieszkańców miejscowości, przez które projektuje drogę krajową. Początkowy zamiar wybudowania łącznika z Miejsca Piastowego do Sanoka ktoś zamienił na pseudoobwodnicę.

WSZYSCY SĄ ZGODNI I CO DALEJ?

Redaktor Edyta Wilk z Tygodnika Sanockiego w artykule z 15 grudnia 2022r. dość dokładnie opisała obecną sytuację związaną z protestem mieszkańców Nowosielc i Pisarowiec przeciwko budowie drogi z Miejsca Piastowego do granicy z Nowosielcami. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że nie jest to obwodnica Miejsca Piastowego. GDDKiA buduje nowy odcinek drogi krajowej nr 28 od strony S-19 w Miejscu Piastowym do Długiego. Dzisiaj nie widomo, kto jest ojcem chrzestnym koncepcji zakończenia tej drogi w miejscu, które niweczy pojęcie obwodnicy drogowej, urąga zasadom sztuki inżynierskiej i deprecjonuje kompetencje tak licznej rzeszy urzędników pracujących pod szyldem rzeszowskiego Oddziału Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestor wskazuje na Warszawę twierdząc, że realizuje plan inwestycyjny stworzony w Ministerstwie Infrastruktury. Z perspektywy stolicy być może nie robi wielkiej różnicy króciutki odcinek drogi klasy GP wpuszczony w teren zabudowany dwóch wiosek na granicy Gminy Zarszyn i Gminy Sanok. Dla tych, którzy tutaj mieszkają, uczą się i dojeżdżają do pracy różnica już jest znaczna. Obie miejscowości to blisko 3 tyś. mieszkańców. Społeczny Komitet ochrony interesów mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec powołany w związku z prowadzonymi pracami budowy obwodnicy Miejsca Piastowego podejmuje działania zmierzające do przekonania decydentów o konieczności wydłużenia projektowanej obwodnicy do przedmieść Sanoka. Głosy poparcia dla tej koncepcji wysyłane w kierunku GDDKiA oraz Ministerstwa Infrastruktury przez samorządy lokalne, burmistrzów i starostów nie doczekały się pozytywnego odzewu. Uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej określanej skrótem ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) będzie jeszcze wymagało pokonania kilku etapów. Czy mieszkańcy Nowosielec, Pisarowiec oraz władze lokalne będą tutaj pomocne? Wiele będzie zależeć od oczekiwanych

W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY JAK W KIELECKICH WODOCIĄGACH

Program budowy 100 obwodnic jest sztandarowym projektem obecnego rządu. Na ten cel zaplanowane są środki w budżecie państwa w wysokości ponad 28 mld złotych. Ostatnie szacunki rządu wskazują już wartość 30,7 mld złotych na planowane inwestycje. Koszty realizacji inwestycji niestety nie stoją w miejscu, tylko sukcesywnie rosną. Obwodnica Miejsca Piastowego, Iwonicza , Rymanowa, Beska i Zarszyna jest trakcie prac projektowych wstępnych, które pozwolą na ostateczne ustalenie przebiegu tej drogi. Jak twierdz inwestor, czyli GDDKiA założenia do przebiegu tej trasy na odcinku Miejsce Piastowe- Długie są zgodne z programem inwestycyjnym Ministerstwa Infrastruktury. Na postulaty o przedłużenie drogi w celu ominięcia Nowosielec i Pisarowiec przez ponad półtora roku nie ma żadnej reakcji ze strony Ministra Infrastruktury lub zarządcy drogi. Pojawiają się jedynie obiecanki, że jest to rozważane i nie wyklucza się przedłużenia drogi do przedmieść Sanoka, a właściwe do połączenia jej z oddaną już obwodnicą, rozpoczynającą się rondem św. Andrzeja Boboli. Komitet społeczny DK-28 działający w imieniu mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec zwrócił się w tej sytuacji do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, jako osoby zarządzającej podległymi Ministerstwami z zapytaniem, kiedy może zapaść decyzja o podjęciu prac związanych z budową brakującego odcinka obwodnicy. Kancelaria Premiera przesłała pismo do resortu Infrastruktury. Po kilku tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, standardowo podpisaną z upoważnienia Ministra Adamczyka przez Sekretarza Stanu Rafała Webera. Z przykrością należy stwierdzić, że na krótkie i konkretne pytanie znów nie padła odpowiedź. Treść przysłanego pisma, jak się okazuje jest szablonem stosowanym w tym resorcie, pozorującym rzeczową odpowiedź. Należałoby sądzić, że standardy postępowania

RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 15 LISTOPADA – KONTYNUACJA

W trakcie spotkania padło szereg pytań pod adresem inwestora. Mieszkańców interesują sprawy związane z przebiegiem drogi oraz aspekty techniczne. Jedno z pytań dotyczyło możliwości włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 28 za pośrednictwem drogi powiatowej, biegnącej w kierunku Bażanówki. Taki wariant przyniósłby oszczędności na budowie wiaduktu, który w ostateczności może nie być wykorzystywany. Odpowiedź na to pytanie nie była do końca zadawalająca. Otóż odcinek łączący obwodnicę z DK-28 miałby tutaj niewłaściwe parametry, Brakuje tu po prostu miejsca, aby zachować wymaganą szerokość dla drogi klasy GP. Inny argument to połączenie drogi krajowej z powiatową, czyli krajowa wpadłaby na odcinek powiatowej, co przeczy ogólnym zasadom oznakowania tras komunikacyjnych. Ten argument nie jest do końca trafiony, gdyż przemianowanie kawałka powiatówki na krajową nie stanowiłoby większego problemu. Paradoks polega jeszcze na tym, że projektuje się obwodnicę w określonym standardzie, ażeby w pewnym miejscu włączyć ją do istniejącej drogi w terenie zabudowanym na odcinku ponad 5 km. Inne pytanie dotyczyło przejazdu kolejowego w Pisarowcach. Zachowanie dotychczasowego standardu w postaci przejazdu strzeżonego w sytuacji zwiększenia gęstości ruchu pojazdów na DK-28 zaowocuje olbrzymimi korkami po obu stronach szlabanów. Należy zwrócić uwagę na to, że częstotliwość ruchu pojazdów kolejowych w przyszłości może się zwiększyć. Prawdopodobnie te argumenty na chwilę obecną GDDKiA nie bierze pod uwagę. Zaprojektowanie obwodnicy zakończonej wiaduktem na granicy Długiego i Nowosielec jest postrzegane przez społeczeństwo jako marnotrawienie środków publicznych. Przedłużenie trasy w stronę Sanoka wyeliminowałoby ten obiekt inżynierski z harmonogramu budowy. Środki zaoszczędzone na wiadukcie pozwoliłyby na wybudowanie sporego odcinka drogi. W opinii inwestora zakończenie