W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY JAK W KIELECKICH WODOCIĄGACH

Program budowy 100 obwodnic jest sztandarowym projektem obecnego rządu. Na ten cel zaplanowane są środki w budżecie państwa w wysokości ponad 28 mld złotych. Ostatnie szacunki rządu wskazują już wartość 30,7 mld złotych na planowane inwestycje. Koszty realizacji inwestycji niestety nie stoją w miejscu, tylko sukcesywnie rosną. Obwodnica Miejsca Piastowego, Iwonicza , Rymanowa, Beska i Zarszyna jest trakcie prac projektowych wstępnych, które pozwolą na ostateczne ustalenie przebiegu tej drogi. Jak twierdz inwestor, czyli GDDKiA założenia do przebiegu tej trasy na odcinku Miejsce Piastowe- Długie są zgodne z programem inwestycyjnym Ministerstwa Infrastruktury. Na postulaty o przedłużenie drogi w celu ominięcia Nowosielec i Pisarowiec przez ponad półtora roku nie ma żadnej reakcji ze strony Ministra Infrastruktury lub zarządcy drogi. Pojawiają się jedynie obiecanki, że jest to rozważane i nie wyklucza się przedłużenia drogi do przedmieść Sanoka, a właściwe do połączenia jej z oddaną już obwodnicą, rozpoczynającą się rondem św. Andrzeja Boboli. Komitet społeczny DK-28 działający w imieniu mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec zwrócił się w tej sytuacji do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, jako osoby zarządzającej podległymi Ministerstwami z zapytaniem, kiedy może zapaść decyzja o podjęciu prac związanych z budową brakującego odcinka obwodnicy. Kancelaria Premiera przesłała pismo do resortu Infrastruktury. Po kilku tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, standardowo podpisaną z upoważnienia Ministra Adamczyka przez Sekretarza Stanu Rafała Webera. Z przykrością należy stwierdzić, że na krótkie i konkretne pytanie znów nie padła odpowiedź. Treść przysłanego pisma, jak się okazuje jest szablonem stosowanym w tym resorcie, pozorującym rzeczową odpowiedź. Należałoby sądzić, że standardy postępowania

RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 15 LISTOPADA – KONTYNUACJA

W trakcie spotkania padło szereg pytań pod adresem inwestora. Mieszkańców interesują sprawy związane z przebiegiem drogi oraz aspekty techniczne. Jedno z pytań dotyczyło możliwości włączenia obwodnicy do drogi krajowej nr 28 za pośrednictwem drogi powiatowej, biegnącej w kierunku Bażanówki. Taki wariant przyniósłby oszczędności na budowie wiaduktu, który w ostateczności może nie być wykorzystywany. Odpowiedź na to pytanie nie była do końca zadawalająca. Otóż odcinek łączący obwodnicę z DK-28 miałby tutaj niewłaściwe parametry, Brakuje tu po prostu miejsca, aby zachować wymaganą szerokość dla drogi klasy GP. Inny argument to połączenie drogi krajowej z powiatową, czyli krajowa wpadłaby na odcinek powiatowej, co przeczy ogólnym zasadom oznakowania tras komunikacyjnych. Ten argument nie jest do końca trafiony, gdyż przemianowanie kawałka powiatówki na krajową nie stanowiłoby większego problemu. Paradoks polega jeszcze na tym, że projektuje się obwodnicę w określonym standardzie, ażeby w pewnym miejscu włączyć ją do istniejącej drogi w terenie zabudowanym na odcinku ponad 5 km. Inne pytanie dotyczyło przejazdu kolejowego w Pisarowcach. Zachowanie dotychczasowego standardu w postaci przejazdu strzeżonego w sytuacji zwiększenia gęstości ruchu pojazdów na DK-28 zaowocuje olbrzymimi korkami po obu stronach szlabanów. Należy zwrócić uwagę na to, że częstotliwość ruchu pojazdów kolejowych w przyszłości może się zwiększyć. Prawdopodobnie te argumenty na chwilę obecną GDDKiA nie bierze pod uwagę. Zaprojektowanie obwodnicy zakończonej wiaduktem na granicy Długiego i Nowosielec jest postrzegane przez społeczeństwo jako marnotrawienie środków publicznych. Przedłużenie trasy w stronę Sanoka wyeliminowałoby ten obiekt inżynierski z harmonogramu budowy. Środki zaoszczędzone na wiadukcie pozwoliłyby na wybudowanie sporego odcinka drogi. W opinii inwestora zakończenie

TERAZ CZAS NA OBWODNICĘ NOWOSIELEC

Ostatnie spotkanie mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec w dniu 15 listopada wywołało spore zainteresowanie tematem budowy obwodnicy Miejsca Piastowego. Brak akceptacji społeczności lokalnej dla wpuszczenia ruchu z obwodnicy w teren zabudowany może zostać rozwiązany tylko w jeden sposób. Pora zacząć teraz mówić o obwodnicy Nowosielec, bo tak zadanie będzie się nazywać w kolejnym przetargu, jaki musi zostać ogłoszony dla zakończenia w sposób poprawny tej inwestycji. Na terenie Nowosielec przebieg trasy nie powinien sprawiać większych problemów. Z Długiego droga powinna przejść terenem wypłaszczonym w okolice potoku Siedleczka w naturalne zagłębienie terenu pomiędzy wzgórzami po stronie północnej Nowosielec i wzgórzami porośniętymi lasem. Dalej w kierunku wschodnim, po wciąż wypłaszczonym terenie, aż do granicy z Pisarowcami. Tutaj teren będzie bardziej zróżnicowany pod względem wysokości, ale nie na tyle, aby przystawiło inwestora z kosztami pod przysłowiową ścianą. Na takie ukształtowanie terenu GDDKiA trafi na odcinku Miejsce Piastowe – Zarszyn. Odcinek zbliżający się do drogi powiatowej Czerteż- Strachocina 2205R powinien ominąć istniejąca zabudowę mieszkalną na wzgórzu za przejazdem kolejowym. Podobnie na terenie Nowosielec usytuowanie drogi powinno się zmieścić w dość bezpiecznej odległości od zabudowy Spitsbergenu. Powyższe wskazania przebiegu trasy są jedynie orientacyjne. Faktem jest, że długość obwodnicy Nowosielec i Pisarowiec mieści się w przedziale 4,5 do 5 km. Czekamy na decyzję Ministerstwa Infrastruktury i działania ze strony GDDKiA. Spora część kosztów drogi może zostać pokryta ze środków zaoszczędzonych na budowie wiaduktu nad torami przy granicy Długiego i Nowosielec. I tak przez nieuwagę zarządcy drogi oraz urzędników z Ministerstwa Infrastruktury przyjdzie zmienić założenia, które będą się zwać

RELACJA ZE SPOTKANIA W NOWOSIELCACH W DNIU 15 LISTOPADA 2022r. c.d.

Po wystąpieniu Naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA w Rzeszowie, zebrani zostali zapoznani ze skutkami obecnie realizowanego projektu obwodnicy, która zakończy się na granicy z Nowosielcami. Na zdjęciach pokazano miejsce, gdzie będzie budowany wiadukt nad torami kolejowymi oraz rondo stanowiące skrzyżowania ul. Heleny Gniewosz z projektowaną obwodnicą w rejonie ul. Łącznej przy granicy z Długiem. W świetle wielu obowiązujących aktów prawnych nasuwają się wątpliwości, czy projekt obwodnicy w obecnej postaci nie stanowi naruszenia przepisów gwarantujących mieszkańcom bezpieczeństwo oraz prawo do właściwego korzystania ze środowiska i infrastruktury w postaci dróg publicznych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie te argumenty mogą zostać wykorzystane w pozwie złożonym przeciwko inwestorowi. Przed inwestorem jest etap obejmujący uzyskanie decyzji środowiskowej. Jest to dokument, na podstawie którego będą kontynuowane szczegółowe prace projektowe i kierunki kształtowania inwestycji. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w sposób jednoznaczny wskazuje, że powinny zostać uwzględnione czynniki kluczowe dla warunków życia mieszkańców. Warto również zwrócić uwagę na definicje zawarte w art. 3 Ustawy o ochronie środowiska, gdzie czytamy, że oddziaływanie na środowisko to również oddziaływanie na zdrowie człowieka. Ponadto są jeszcze określenia w tej ustawie istotne dla ochrony praw mieszkańców, a mianowicie ryzyko i zrównoważony rozwój.  W orzeczeniach  Trybunału Konstytucyjnego mających  związek z realizacją inwestycji drogowych są przywoływane w uzasadnieniach definicje konieczności zachowania ładu przestrzennego i interesu lokalnego. Argumentów popierających protest przeciwko obecnym planom GDDKiA jest więc sporo. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

W ROKU 2017 DROGA Z MIEJSCA PIASTOWEGO DO SANOKA MIAŁA 35 KM

Aktualności (Samorządowy portal internetowy Gminy Rymanów) 2017-09-15 Propozycja budowy nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe – Rymanów – Sanok W dniu 31 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się – z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla – spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych – podczas którego przedstawiona została koncepcja budowy drogi dwujezdniowej na odcinku Miejsce Piastowe – Rymanów – Sanok o parametrach drogi klasy S lub GP. Propozycja ta jest uzupełnieniem rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających przede wszystkim drogę ekspresową S-19 oraz stanowi alternatywę dla obwodnic Rymanowa, Beska i Zarszyna. Przebieg planowanej drogi byłby w tzw. „korytarzu” pomiędzy planowaną S-19 a obecną DK28 Zator-Medyka – jej długość to – 35 km – koszt ok. 350 mln złotych. Realizacja proponowanej inwestycji drogowej spowodowałaby znaczne odciążenie dla DK28 oraz poprawiłaby dostępność komunikacyjną dla tej części województwa podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono również sprawę budowy nowego węzła autostrady A4 w Pilźnie. Do współpracy w celu realizacji tej inwestycji zaproszono; Województwo Podkarpackie, GDDKiA o/Rzeszów, Powiat Krośnieński i Sanocki, Miasto Sanok oraz gminy – Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Besko, Zarszyn i Sanok. Popisanie listu intencyjnego – który określi zasady i warunki współpracy przy przygotowaniu do zadania pn. „Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe- Sanok o parametrach drogi klasy S lub GP” nastąpi w miesiącu październiku br. w Rzeszowie. Podpisanie ww. listu powinno być początkiem współpracy w zakresie przygotowania i sfinansowania wstępnej koncepcji na realizację zadania z analizą środowiskowo – finansową. Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów

REKORDOWA FREKWENCJA NA SPOTKANIU W NOWOSIELCACH

Wtorkowe spotkanie mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec w Domu Kultury w Nowosielcach miało rekordową frekwencję. Na liście obecności widnieje 193 podpisy. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi. Zainteresowanie planami organizacji ruchu po wybudowaniu obwodnicy Miejsca Piastowego było bardzo duże. Spora część zgromadzonych dowiedziała się po raz pierwszy o tym, że projektowana droga z Krosna do Sanoka skończy się praktycznie na granicy z Długiem, a dalej ruch będzie przebiegał po obecnej drodze krajowej nr 28. Kiedy 22 lata temu rozpoczęła się tak mocno upragniona budowa chodnika mieszkańcy Nowosielec odetchnęli z ulgą. Podzielona na dwa etapy inwestycja GDDKiA oraz Gminy Zarszyn trwała niemal 4 lata. Budowa chodnika na całej długości Nowosielec oprócz odcinka przy stacji kolejowej przyniosła ogromną ulgę kierowcom oraz mieszkańcom, którzy w końcu mogli spokojnie przejść do sklepu, szkoły lub kościoła. Warto zauważyć, że w tamtym czasie ruch pojazdów był znacznie mniejszy. Obecnie stanęło przed nami widmo drogi- koszmaru właśnie za przyczyną budowy obwodnicy, a właściwie nowego odcinka drogi krajowej nr 28. W ramach programu budowy 100 obwodnic kasy i inwencji dla pomysłodawców starczyło tylko na odcinek od Miejsca Piastowego do granicy z Nowosielcami. Dalej ma być po staremu, czyli przez Nowosielce i Pisarowce popłynie ruch aut praktycznie z całego kraju. Oddanie do użytku drogi ekspresowej S-19 w stronę Barwinka z pewnością ściągnie ruch z Rzeszowa na kierunek Miejsce Piastowe- Sanok- Bieszczady. Na takie rozwiązanie lokalna społeczność wyraża stanowczy sprzeciw, co było słychać na spotkaniu 15 listopada. Wracając do frekwencji warto zrobić porównanie naszego spotkania ze spotkaniami w ramach II tury

GDDKiA NIE WIDZI PROBLEMU – REALIZUJE PROGRAM INWESTYCYJNY

W odpowiedzi na intencyjną uchwałę Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 września 2022r. w sprawie warunkowego poparcia dla wariantu W5 i W6 trasy obwodnicy Miejsca Piastowego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Rzeszowie nadal utrzymuje stanowisko nie wnoszące nowych treści dla problemu stworzonego mieszkańcom wsi Nowosielce i Pisarowce. Zastępca dyrektora w Oddziale rzeszowskim GDDKiA Pan Wiesław Sowa informuje, że wydłużenie obwodnicy w stronę Sanoka wymaga uchwalenia nowego Programu Inwestycyjnego lub sporządzenia aneksu do Programu przyjętego i wrzuconego do przetargu w 2020roku. Czyli wiadomo od czego należy zacząć, ażeby zmienić ten niechlubny projekt, którego realizacja jest już w toku. Kto więc ma dać zielone światło dla rozpoczęcia prac nad brakującym odcinkiem omijającym Nowosielce i Pisarowce? Władnym w tej sytuacji jest Rząd RP kierowany przez premiera Morawieckiego oraz podległy mu resort Ministerstwa Infrastruktury kierowany przez Ministra Adamczyka. Czy Rada Ministrów domyśli się, jak bardzo mocno skopali temat tej obwodnicy urzędnicy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Z pewnością sama do tego nie dojdzie i potrzebny jest sygnał od zarządcy drogi. Czy wysyłane pisma docierają do Pana Ministra Adamczyka, czy grzęzną w gabinecie Sekretarza Stanu Pana Rafała Webera? Tego do końca nie wiemy, ale treść korespondencji wysyłanej z Warszawy wskazuje, że tak może być. Na dzień dzisiejszy protest przeciwko rozjeżdżeniu Nowosielec i Pisarowiec podpisało już ponad 600 osób. Mogą pojawić się spontaniczne akcje mieszkańców w obrębie drogi krajowej utrudniającej ruch pojazdów. Pisma w sprawie: Pismo z Gminy Zarszyn Pismo GDDKiA z Rzeszowa Uchwała Rady Gminy w Zarszynie z dnia 7-09-2022r.

GROCHEM O ŚCIANĘ?

Stare porzekadło o rzucaniu grochem o ścianę idealnie pasuje do obecnej sytuacji związanej z planowaną budową obwodnicy Miejsca Piastowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydaje się być pozbawiona “narządu słuchu”, ignorując permanentnie sygnały społecznego protestu przeciwko “rozjechaniu” dwóch miejscowości – Nowosielec i Pisarowiec. Kompromitacją Rzeszowskiego Oddziału GDDKiA należy nazwać przyjęte założenia do przetargu na budowę odcinka obwodnicy Miejsca Piastowego, kończącego się między miejscowościami Długie i Nowosielce. Odcinek 25 km drogi projektować się będzie z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz standardów technicznych, aby kolejne 5 km bezmyślnie wprowadzić w środek dwóch miejscowości. Przetarg na podjęcie wstępnych prac projektowych przy takich założeniach nigdy nie powinien się odbyć. Inwestor, projektanci oraz Ministerstwo Infrastruktury otrzymało już wiele sygnałów o potrzebie zmiany koncepcji ostatniego odcinka od strony Sanoka. Oprócz przysłowiowego mydlenia oczu, nie podjęta została na odpowiednim szczeblu decyzja o kontynuowaniu prac projektowych i ogłoszeniu przetargu na projekt brakującego odcinka obwodnicy. Sytuacja zmierza do protestów społecznych, które będą miały miejsce na drodze krajowej nr 28. Ostatnie posunięcia samorządowe i społeczne z regionu: Pismo Gminy Rymanów do Premiera i Ministra Adamczyka Uchwała Rady Gminy Zarszyn

NIEPOTRZEBNA INWESTYCJA GDDKIA

Zjazd z projektowanego łącznika – obwodnicy Miejsce Piastowe – Zarszyn*) w rejonie granicy Długiego i Nowosielec jest praktycznie wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Z uwagi na brak akceptacji takiego rozwiązania przez mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec, planowany wiadukt nad torami kolejowymi nie będzie nigdy używany. Jedyne rozwiązanie nabrzmiewającego problemu, to wydłużenie obwodnicy w stronę Sanoka i ulokowanie brakującego odcinka na terenach północnych obrzeży wskazanych miejscowości. Wiadukt z odcinkiem drogi w stronę DK 28 będzie kosztował w przedziale 30-40 mln złotych. Za tę kwotę można wybudować około 2-3 km obwodnicy, czyli około 50% tego, co brakuje na połączenie projektowanej drogi z przedmieściami Sanoka. Wielokrotne apele do Inwestora, Ministerstwa Infrastruktury, posłów i przedstawicieli rządu na razie pozostają bez odpowiedzi. Można mówić w tej sytuacji o zdrowym rozsądku i prawidłowych rozwiązaniach inżynierskich, ale ten stan rzeczy zahacza o marnotrawstwo i trwonienie publicznych środków. Około kilometra wcześniej będzie rondo na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2204R Długie – Pakoszówka. Przejazd przez tory kolejowe nie powinien być chyba problemem, podobnie jak pokonanie następnych 5 kilometrów przez gęsto zabudowany teren. W tej sytuacji do protestu z pewnością aktywnie włączy się społeczność naszych sąsiadów z Długiego. *) Tak powinna brzmieć prawidłowa nazwa inwestycji Obwodnica Miejsca Piastowego, która kończy się na Zarszynie.

ROŚNIE LICZBA PRZECIWNIKÓW OBWODNICY W OBECNEJ WERSJI

Na dzień 10 września 2022r. listy protestacyjne przeciwko włączeniu drogi krajowej nr 28 w terenie zabudowanym Nowosielec i Pisarowiec do obwodnicy Miejsca Piastowego podpisało blisko 300 osób. Pismo wysłane do projektantów na początku sierpnia doczekało się odpowiedzi. Zespół przygotowujący wstępne założenia do projektu twierdzi, że konsultacje odbyły się zgodnie z obowiązującymi procedurami. I pewnie trudno byłoby dowieść, że tak nie było, gdyby nie fakty wynikające z autentycznie przeprowadzonej akcji informacyjnej w trakcie ostatniego zebrania wiejskiego. Dzisiaj społeczeństwo jest poinformowane dużo lepiej o beztroskiej i nonszalanckiej postawie zarządcy dróg krajowych, który bezmyślnie skonstruował warunki przetargu na wybudowanie odcinka obwodnicy Miejsca Piastowego z wjazdem na teren zabudowany Nowosielec i Pisarowiec. Protesty mieszkańców na razie przelewane są na listy sprzeciwu, ale niebawem przeniosą się na drogę. Może takie działanie spowoduje działanie zmierzające do uruchomienia przetargu na brakujący odcinek łącznika w stronę Sanoka. Odpowiedź firmy projektującej MPRB Kraków