PRZEBUDOWA DOMU KULTURY TRWA

Prace budowlane przy przebudowie Domu Kultury w Nowosielcach trwają. Wykonawca montuje więźbę dachową, folie dachowe oraz łaty pod mocowanie pokrycia. Od kilku tygodni budynek jest praktycznie otwarty na warunki atmosferyczne. Niestety, zabezpieczenia prowizoryczne, jakie powinny znaleźć się po zdemontowaniu starej konstrukcji dachowej i pokrycia nie spełniły do końca swojej roli. W trakcie opadów deszczu zacieki pojawiły się w pomieszczeniach użytkowanych przez Spółkę Medicsan oraz pozostałej części, w tym sali widowiskowej. Do całkowitego przykrycia budynku potrzebne jest jeszcze około dwóch tygodni, a pogoda niestety może wkrótce okazać się mniej łaskawa dla tej inwestycji. W przyszłym roku minie 50 lat od otwarcia nowego, murowanego Domu Ludowego w Nowosielcach. Drewniany Dom Ludowy zbudowany w drugiej połowie lat dwudziestych XX w. spłonął w grudniu 1945r. podczas palenia wsi przez sotnię Hrynia. Obecna przebudowa zmieni całkowicie wygląd budynku wzniesionego na początku lat siedemdziesiątych. Do czasu wykonania pełnej termomodernizacji najsłabszym jego punktem będzie nadal niska izolacyjność przegród zewnętrznych.

DOM LUDOWY – BĘDZIE INWESTYCJA?

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ), w związku z art. 51 ust. 3, art. 53 ust.1 w związku z art 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) z a w i a d a m i a m że na wniosek złożony przez Gminę Zarszyn w imieniu której działa Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej w dniu 27 lutego 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” na działkach nr ewid. 1000, 1001, 998/2, 999/12, 999/15, 999/9 położonych w miejscowości Nowosielce; W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 ( pok. nr 15 ) w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią w/w decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. informacja ze strony www.zarszyn.pl Na ostatnim zebraniu kompletna cisza na temat rozbudowy Domu Kultury. Nikt nie mówi co tu się będzie działo, jakie są plany i komu Gmina ma zamiar budować pomieszczenia. Czyżby wójt osobiście był zainteresowany rozbudową tego obiektu? Warunki zabudowy w tym wypadku gmina wydaje sama dla siebie. 90 lat temu budową Domu Ludowego żyło całe społeczeństwo Nowosielec. Teraz temat przemyka pomiędzy