BĘDZIE SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Siłownia plenerowa ma być zlokalizowana na terenie przyszkolnym i służyć będzie nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom Nowosielec. Podnoszona kwestia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń siłowni przez osoby poniżej 15 roku życia bez nadzoru rodziców lub opiekunów, nie stanowi zdaniem części zebranych żadnego problemu. Faktem jest, że odpowiedzialność za osoby przebywające na terenie szkoły ponosi dyrektor placówki. Większością głosów podjęta została uchwała, w efekcie której wydatki z bieżni zostały przesunięte na siłownię plenerową.
więcej – kliknij tytuł

ZMIANY W WYDATKACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na zebraniu wiejskim mieszkańców Nowosielec w dniu 21 maja przegłosowano kilka zmian w wydatkach finansowanych w ramach funduszu sołeckiego 2023. Wymagana ilość 40 mieszkańców dla podejmowania wiążących uchwał zebrania została nieznacznie przekroczona. Zaproponowane przez sołtysa i radę sołecką zmiany w funduszu zostały poddane pod głosowanie. W propozycji wydatków

ZMIANA WYKONAWCY NA DOMU KULTURY

Przetarg na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych II etapu rozbudowy oraz dostawę wyposażenia dla Domu Kultury w Nowosielcach Urząd Gminy nie zaliczy do udanych. Zwycięska firma CONSTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, której oferta została wybrana nie podejmie prac związanych z przetargiem. Gmina przygotowuje umowę

KTO SIĘ ZAŁAPAŁ NA PODDASZE?

Rozbudowa Domu Kultury w Nowosielcach to przedsięwzięcie, na które społeczeństwo czekało dość długo. Od otwarcia Domu Ludowego w 1927 roku upłynęło 95 lat. Obiekt przetrwał okres wojny i spłonął w grudniu 1945 roku. 50 lat temu otwarto nowy Dom Ludowy wzniesiony bardzo dużym wysiłkiem społeczeństwa. Obecnie jesteśmy na etapie rozbudowy naszego “50 latka”, która obejmuje głównie uzyskanie nowej powierzchni użytkowej na poddaszu budynku oraz zwiększenie zaplecza gospodarczo- garażowego OSP Nowosielce w strefie parteru. Po podniesieniu dachu na całym obiekcie, do zagospodarowania pojawiło się blisko 700 m2 na trzecim poziomie, czyli na poddaszu. Gmina skierowała do przetargu zakres prac obejmujący wykończenie stanu surowego, tj. instalacje, posadzki tynki, stolarkę drzwiową i okienną oraz wyposażenie pomieszczeń. Budynek w końcu doczekał się wykończenia elewacji. Gdyby docieplenie było robione 30 lat temu grubość styropianu wynosiłaby ok. 5 cm. Wraz ze zmianą norm dotyczących izolacyjności ścian zewnętrznych grubość izolacji rosła do 10, 12 i 15 cm. Obecnie standardem jest 20 cm, a w budynkach pasywnych 30 cm izolacji na ścianach zewnętrznych. Odrębna kotłownia będzie obsługiwać pomieszczenia spółki Medicsan i Domu Kultury. Interesująco wygląda projekt zagospodarowania poddasza. Aranżacje wnętrz dostępne są tutaj: parter, piętro i poddasze. Być może na temat tych projektów będzie jeszcze okazja porozmawiać na forum zebrania wiejskiego.

RADA SOŁECKA – PARTNEREM DLA RADY GMINY

Zaplanowane na dzień 12 marca na godz. 16.00 wybory rady sołeckiej w naszej miejscowości będą okazją do stworzenia grupy osób mogących realnie wpływać na to, co się będzie w naszym sołectwie działo. W wyborach na zebraniu wiejskim zgłoszone zostaną kandydatury, na które mieszkańcy będą oddawać głosy. Zbliżający się czas dla Nowosielec będzie bardzo ważnym okresem, kiedy przyjdzie nam stoczyć batalię o bezpieczną drogę i możliwość normalnego funkcjonowania w perspektywie zalania nas ruchem drogowym z obwodnicy kończącej się na granicy Nowosielec i Długiego. W radzie sołeckiej potrzebni będą ludzie aktywni i przedsiębiorczy, potrafiący realnie patrzeć na potrzeby wsi. Nie stać nas na bylejakość. Jeżeli masz energię do działania, posiadasz ciekawe pomysły służące naszej miejscowości oraz jesteś w stanie poświęcić nieco czasu dla naszej miejscowości – rada sołecka jest dla Ciebie. Zebranie ma również zawierać w programie konsultacje dotyczące statutu sołectwa, warto zatem się z nim zapoznać. Ostatecznie zmiany w statutach przyjmuje Rada Gminy poprzez głosowanie. Za wyjątkiem sołectwa Odrzechowa, które swój statut zaktualizowało wcześniej, wybory rad sołeckich odbędą się w tym dniu we wszystkich pozostałych sołectwach Gminy Zarszyn.

MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI – JEST NOWY SOŁTYS

Zebranie wiejskie w dniu 8 stycznia 2023r. w nowosieleckim Domu Kultury zwołano w celu wyboru nowego sołtysa, w związku ze złożeniem rezygnacji przez sprawującego do tej pory tę funkcję Pawła Szelki. Na liście obecności wpisało się 162 osoby, co wydaje się być swoistym rekordem. Frekwencja w poprzednich latach na zebraniach wyborczych z tej okazji często nie mogła osiągnąć przysłowiowej setki. Po części formalnej związanej z wyborem komisji skrutacyjnej oraz przypomnieniu zapisów ze statutu sołectwa dotyczących procedury wyborów, przystąpiono do zgłaszania kandydatów. Jako pierwszy został zgłoszony Stanisław Maciejowski. Następnym kandydatem został Grzegorz Wolanin. Więcej kandydatów nie zgłoszono. W trakcie przygotowywania kart wyborczych kandydaci zaprezentowali swój program. Pierwszy kandydat przypominał kwoty zaplanowanych wydatków i deklarując starania o pozyskanie dodatkowych kwot z innych źródeł zapewniał, że będzie się starł zrobić coś więcej niż zaplanowane przez sołectwo zadania, włącznie z uruchomieniem systemu tzw. robót interwencyjnych. Kandydat nr 2 podkreślał swoje doświadczenie w pracy związanej z obsługą administracyjną, a ciekawym pomysłem o rozeznaniu potrzeb mieszkańców poprzez zebranie ankiet, z pewnością zyskał przychylność części zebranych. Jak się okazało przy ogłoszeniu wyników pojedynek obu kandydatów był mocno wyrównany. Przy 157 ważnie oddanych głosach różnica między kandydatami wyniosła zaledwie 15 głosów. Zwycięzca otrzymał 86 głosów, a jego kontrkandydat 71. Tym, który otrzymał większe poparcie był Grzegorz Wolanin i to on został wybrany na kolejnego sołtysa Nowosielec. Rada sołecka pozostaje w tym samym składzie, który funkcjonował przy poprzednim sołtysie. Obsługę zebrania zapewniało dwie osoby z Urzędu Gminy. Sam urząd reprezentowała wójt Magdalena Gajewska oraz sekretarz Andrzej Piotrowski. Podziękowanie za

PRZEBUDOWA DOMU KULTURY TRWA

Prace budowlane przy przebudowie Domu Kultury w Nowosielcach trwają. Wykonawca montuje więźbę dachową, folie dachowe oraz łaty pod mocowanie pokrycia. Od kilku tygodni budynek jest praktycznie otwarty na warunki atmosferyczne. Niestety, zabezpieczenia prowizoryczne, jakie powinny znaleźć się po zdemontowaniu starej konstrukcji dachowej i pokrycia nie spełniły do końca swojej roli. W trakcie opadów deszczu zacieki pojawiły się w pomieszczeniach użytkowanych przez Spółkę Medicsan oraz pozostałej części, w tym sali widowiskowej. Do całkowitego przykrycia budynku potrzebne jest jeszcze około dwóch tygodni, a pogoda niestety może wkrótce okazać się mniej łaskawa dla tej inwestycji. W przyszłym roku minie 50 lat od otwarcia nowego, murowanego Domu Ludowego w Nowosielcach. Drewniany Dom Ludowy zbudowany w drugiej połowie lat dwudziestych XX w. spłonął w grudniu 1945r. podczas palenia wsi przez sotnię Hrynia. Obecna przebudowa zmieni całkowicie wygląd budynku wzniesionego na początku lat siedemdziesiątych. Do czasu wykonania pełnej termomodernizacji najsłabszym jego punktem będzie nadal niska izolacyjność przegród zewnętrznych.

DOM LUDOWY – BĘDZIE INWESTYCJA?

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ), w związku z art. 51 ust. 3, art. 53 ust.1 w związku z art 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) z a w i a d a m i a m że na wniosek złożony przez Gminę Zarszyn w imieniu której działa Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej w dniu 27 lutego 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” na działkach nr ewid. 1000, 1001, 998/2, 999/12, 999/15, 999/9 położonych w miejscowości Nowosielce; W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 ( pok. nr 15 ) w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią w/w decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. informacja ze strony www.zarszyn.pl Na ostatnim zebraniu kompletna cisza na temat rozbudowy Domu Kultury. Nikt nie mówi co tu się będzie działo, jakie są plany i komu Gmina ma zamiar budować pomieszczenia. Czyżby wójt osobiście był zainteresowany rozbudową tego obiektu? Warunki zabudowy w tym wypadku gmina wydaje sama dla siebie. 90 lat temu budową Domu Ludowego żyło całe społeczeństwo Nowosielec. Teraz temat przemyka pomiędzy