MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 28

Na sesji Rady Gminy w Zarszynie dnia 27 października wójt gminy Magdalena Gajewska przekazała informację, że planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 28 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę. Bliższych szczegółów nie usłyszało grono radnych na sesji, gdyż takowych nie podano, za wyjątkiem tego, że ma być konsultowany lub opiniowany zakres tych prac.

WIZYTA ARCYBISKUPA ADAMA SZALA I BIERZMOWANIE

14 października 2023 w naszej parafii wizytę złożył arcybiskup przemyski Adam Szal. W czasie liturgii udzielił sakramentu bierzmowania 6 osobom oraz dokonał poświęcenia odnowionych ołtarzy i nowej polichromii. W ciepłych słowach metropolita podziękował proboszczowi i parafianom zaangażowanym w pomoc przy prowadzeniu prac remontowych. Okazją do złożenia wizyty była również 90 rocznica poświęcenia kościoła. Został on wybudowany i ukończony w 1933 roku staraniem miejscowych wiernych obrządku rzymskokatolickiego oraz przy wsparciu Heleny Gniewosz, która ofiarował grunty pod nową świątynię. W pierwszych latach posługę w nowej świątyni sprawowali księża z parafii w Zarszynie. Istniejąca w Nowosielcach cerkiew grekokatolicka w latach 50-tych została rozebrana.

TYM POSŁOM DZIĘKUJEMY

Zbliżające się wybory parlamentarne mogą być okazją do podsumowania mijającej kadencji Sejmu. Nasz system wyborczy zwany ordynacją jest skonstruowany w ten sposób, że wyborcy głosują na tych, których wybrały partie polityczne. W wyborach parlamentarnych ugrupowania bezpartyjne lub samorządowe praktycznie się nie liczą, a stanowią jedynie platformę do zaistnienia w mediach dla wystawianych kandydatów. Dla naszej lokalnej społeczności przez blisko półtora roku bardzo zajmującym tematem było prowadzenie kampanii związanej z obwodnicą Miejsca Piastowego, a konkretnie jej niezaprojektowanego odcinka. Spotkania z samorządowcami i posłami nie przyniosły oczekiwanego efektu. Do chwili obecnej nie zostały podjęte działania związane z uruchomieniem prac przy budowie niezaprojektowanego dotąd odcinka Długie- Sanok. Nasi obecni przedstawiciele w parlamencie zajmują się tematami drugorzędnymi, mało istotnymi dla szerszych grup społeczeństwa. Obiecywane są budowy dróg “do nikąd”, jakieś trakty leśne i bardzo modne wieże widokowe. Od początku tej inwestycji zauważalny był brak należytego zainteresowania tym tematem przez posłów, władze gminy oraz radnych. Dzisiaj mieszkańcy Nowosielec, Pisarowiec, a być może i Długiego stoją przed perspektywą komunikacyjnego linczu. Czy społeczeństwo zaufa ludziom obsadzającym drabinę władzy od gminy, aż po Wiejską? Pierwsza runda na test zaufania już 15 października, a następna na wiosnę.

MISJE ŚWIĘTE W PARAFII

W dniach 8-13 października odbędą się w naszej parafii Misje święte. Będzie to czas refleksji i spotkania ze Słowem Bożym. Misje zostaną poprowadzone przez dwóch misjonarzy, którzy będą udzielać nauk misyjnych w trakcie nabożeństw przed południem i po południu. Środa będzie dniem, kiedy będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. Dla parafii jest to rok szczególny, gdyż teraz właśnie przypada 90 rocznica wybudowania kościoła. W najbliższym czasie parafię odwiedzi metropolita Przemyski ks. arcybiskup Adam Szal. W trakcie tej wizyty udzieli bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Będzie również okazja do poświęcenia świątyni w odnowionym po remoncie kształcie. Zadaniem parafialnych misji świętych jest przede wszystkim odnowienie naszych relacji z Bogiem, refleksja nad sensem naszego ziemskiego pielgrzymowania oraz czas odnajdywania tych wartości, które w tych trudnych czasach stanowią jedyne źródło radości i nadziei.

BĘDZIE SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Siłownia plenerowa ma być zlokalizowana na terenie przyszkolnym i służyć będzie nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom Nowosielec. Podnoszona kwestia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń siłowni przez osoby poniżej 15 roku życia bez nadzoru rodziców lub opiekunów, nie stanowi zdaniem części zebranych żadnego problemu. Faktem jest, że odpowiedzialność za osoby przebywające na terenie szkoły ponosi dyrektor placówki. Większością głosów podjęta została uchwała, w efekcie której wydatki z bieżni zostały przesunięte na siłownię plenerową.
więcej – kliknij tytuł

ZEBRANIE WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI 2024

24 września 2023 o godz. 17.00 rozpocznie się w Nowosielcach zebranie wiejskie, którego głównym tematem będzie przyjęcie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2024. Planowana kwota dla naszego sołectwa to koło 50 tyś. złotych. Warto pamiętać, że środki te z zasady wydatkuje się na cele służące ogółowi społeczeństwa. Inwestycje, które powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy nie powinny być wskazywane do zadań finansowanych z funduszy sołeckich. Przywilej zgłaszania propozycji zadań do planu wydatków przysługuje nie tylko sołtysowi i radzie sołeckiej, ale wszystkim mieszkańcom sołectwa Nowosielce.

SŁONECZNA POD ASFALTEM

Mieszkańcy Nowosielec przy ul. Słonecznej w końcu doczekali się remontu drogi gminnej. Cała pętla została pokryta nawierzchnią bitumiczną. Była to ostatnia ulica w naszej miejscowości po północnej stronie drogi krajowej, która nie miała nawierzchni asfaltowej. Do tego standardu dochodziliśmy około 25 lat. Układanie takich nawierzchni w okresie, kiedy robione były sieci kanalizacyjne i wodociągowe nie miało sensu. Obecnie większość wewnętrznych dróg gminnych jest już wykończonych bitumem. Te modernizowane najwcześniej były już kilka razy remontowane. Obecnie uzupełnienia ubytków wymaga nawierzchnia na ulicy Szkolnej.

PODSUMOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH PRZY OBWODNICY

W piątek 14 lipca odbyła się konferencja online podsumowująca prace projektowe przy budowie obwodnicy Miejsca Piastowego. Zespół projektujący przedstawił zasadnicze elementy opracowanego studium, dokonując porównania najwyżej notowanych wariantów przebiegu obwodnicy. Omówiony został przebieg drogi dla wariantów nr 1, 4. 5 i 5A oraz 6. Przedstawione zostały aspekty techniczne wynikające z przyjętych tras, czyli warunki geotechniczne, hydrologia i odwodnienie korony jezdni, obiekty inżynierskie, analiza natężenia ruchu i obiekty towarzyszące. W kwestii zakończenia projektowanego odcinka obwodnicy, czyli drogi krajowej z Miejsca Piastowego do granicy Długiego i Nowosielec pojawił się wariant alternatywny, przewidujący połączenie nowej drogi z krajową nr 28 poprzez odcinek drogi powiatowej Długie -Pakoszówka. Inwestor uniknie w ten sposób budowy kosztownego wiaduktu nad linią kolejową nr 108, a jednocześnie otworzy możliwość kontynuowania prac nad odcinkiem Długie- Sanok, o który zabiegają samorządy oraz mieszkańcy Nowosielec i Pisarowiec. W dyskusji podczas potkania niezadowolenie wrazili włodarze gminy Miejsce Piastowe oraz Krościenko Wyżne, których proponowany wariant samorządowy nie został uwzględniony w pracach projektowych. Z ciekawszych fragmentów spotkania zwraca uwagę uwagę wątek mówiący, że analizy natężenia ruchu wskazują, że część projektowanego nowego odcinka drogi krajowej powinien mieć przekrój 2×2 (po dwie jezdnie w każdym kierunku). Szacunkowe koszty przyjętych rozwiązań przedstawione przez zespół projektujący wskazują, że założony przez rząd budżet na to zadanie zostanie dość znacznie przekroczony. Oczywiście zweryfikuje to przetarg, ale z praktyki wiadomo, że w funkcji czasu wartość szacowanych inwestycji z reguły wzrasta.

OBIECANKI NA SPOTKANIACH, A PROJEKT IDZIE SWOJĄ DROGĄ

Na tę chwilę brak jest decyzji Ministerstwa Infrastruktury o wydłużeniu obwodnicy, aby ominąć zabudowany teren Nowosielec i Pisarowiec. Na tym przykładzie widać, jak marnuje się środki z budżetu państwa, czyli to, co wypracowują ludzie w podatkach i różnych daninach na rzecz państwa. W wielu wystąpieniach i głosach wskazywano, że wiadukt jest zbędny, a zakończenie drogi w tym miejscu nie ma sensu. Inwestycja w takim kształcie skazana jest na niepowodzenie, gdyż droga przez obie miejscowości będzie nieprzejezdna.