• STATUTOWE MANIPULACJE

  Komisja Statutowa Rady Gminy Zarszyn w listopadzie miała podjąć prace przy opracowaniu ostatecznych wersji treści statutów sołectw, które zostaną przekazane

 • BĘDZIE OBWODNICA NOWOSIELEC

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała Program Inwestycji
  (PI) dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 od drogi powiatowej 2204R
  w miejscowości Długie do początku obwodnicy Sanoka (rondo im. Św. Andrzeja Boboli).
  W dniu 8 listopada 2023 r. Minister Infrastruktury uzgodnił powyższy Program
  Inwestycyjny. W dalszej kolejności tut. Oddział przygotuje i przeprowadzi postępowanie
  przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji Studium Techniczno-
  Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) dla
  przedmiotowego odcinka.

 • STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2024 ROK UCHWALONE PRZEZ RADNYCH

  Rada Gminy uchwaliła końcem października stawki podatku od nieruchomości na 2024rok. Średni wzrost opłat podatkowych wynosi 15%. Podatek od mieszkań

 • KOMISJA STATUTOWA BIERZE SIĘ DO ROBOTY

  Po 6 miesiącach od zakończenia konsultacji społecznych nad projektami statutów sołectw Gminy Zarszyn, do pracy ma zamiar przystąpić Komisja Statutowa

 • MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 28

  Na sesji Rady Gminy w Zarszynie dnia 27 października wójt gminy Magdalena Gajewska przekazała informację, że planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 28 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę. Bliższych szczegółów nie usłyszało grono radnych na sesji, gdyż takowych nie podano, za wyjątkiem tego, że ma być konsultowany lub opiniowany zakres tych prac.

SZKODY TRZEBA NAPRAWIĆ

We wtorek 28 kwietnia mają się odbyć spotkania przedstawicieli Geofizyki Kraków oraz Urzędu Gminy w celu oszacowania szkód na drogach gminy Zarszyn. Taktyka działania krakowskiej firmy jest bardzo podstępna. Drogi naszej gminy rozjeżdżali w dniach roztopów i odwilży, a do szacowania szkód przystępują w okresie pięknej słonecznej pogody, gdy wszystkie drogi obeschły i o wiele trudniej jest mówić o zniszczeniach. Bardzo możliwe, że nikt z obecnych nie będzie miał pojęcia jak drogi wyglądały do tej pory i jaki stan pozostawili specjaliści od badań z Krakowa. Ważny jest udział miejscowej ludności w tych oględzinach oraz głosy w tej sprawie. Jeżeli w tej chwili nie dojdzie do prawidłowego oszacowania szkód, pozostaniemy z tym problemem na wiele dziesiątków lat. Nie ma co liczyć na gminny budżet i łaskawość radnych. Rada sołecka i sołtys prawie problemu nie dostrzegają – powód: nikt z nich nie korzysta z dróg rozjeżdżonych w dniach  wiosennych odwilży. Zachęcamy do zainteresowania się działaniami gminy i władz sołeckich w najbliższy poniedziałek. Pewne jest, że dwie wywrotki gliniastego żwiru z Pielnicy tego tematu nie załatwi.

KANALIZACJA BLIŻEJ FINAŁU

Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie pozostałej części kanalizacji w naszej miejscowości. Do wykonania jest około 850 metrów sieci kanalizacyjnej o średnicach od 160 do 250 mm. Roboty zrealizuje Zakład Usługowo Handlowy RUR-BUD z Lutczy wyłoniony w trybie przetargu. Wartość prac według złożonej oferty ma wynieść 136383 złote. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu gminnego. Wykonanie planowanego zakresu prac pozwoli na włączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych budynków naszej wsi. Następny etap to budowa sieci wodociągowej objętej wspólnym pozwoleniem na budowę z kanalizacją. Pozostaje mieć nadzieję, że na zakończenie tych inwestycji nie będziemy czekać kolejnych kilkanaście lat. Wszak nie wszyscy pamiętają, że gmina Zarszyn rozpoczęła budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia.

CMENTARZE KOMUNALNE DLA PARAFIAN I NIE TYLKO

Zebranie wiejskie zwołane przed miesiącem miało rozstrzygnąć za jakim statusem cmentarzy opowiada się społeczeństwo Nowosielce. Obecnie czynne dwa cmentarze są w świetle prawa cmentarzami komunalnymi, których utrzymanie spoczywa na władzach gminnych. Pod względem zagospodarowania obie nekropolie nie są niestety przykładem dbałości starań aktualnego zarządcy. Na żadnym  z nich nie ma kaplicy pogrzebowej ani kostnicy. Ten nowszy posiada studnię wierconą od roku 2003 i posiada stałe ogrodzenie. Zebranych niespełna 60 osób na sali Domu Ludowego zostało poinformowanych przez sołtysa, że propozycja przejęcia obu cmentarzy na stan parafii złożona proboszczowi  przez radę parafialną nie została przez niego zaakceptowana. W tej sytuacji cmentarze nadal posiadają status cmentarzy komunalnych. Sołtys przedstawił stawki opłat cmentarnych i zarys regulaminu, które miały być przedmiotem dyskusji. Póki co nie został wyłoniony zarządca cmentarzy, ani nie została podjęta przez gminę procedura wyłoniebnia takiego zarządcy. W przypadku podjęcia takich działań przez gminę należałoby się spodziewać, że oferenci złożą propozycje stawek opłat i zakres oferowanych usług.Takie oferty można dopiero poddać pod dyskusję i ewentualne oceny społeczeństwa Nowosielec. Temat jest dość trudny i z pewnością będzie miał ciąg dalszy na tym forum. Prosimy o opinie i uwagi w tych sprawach.

MINISTERSTWO CZUWA

 Ministerstwo Ochrony Środowiska w trosce o jeden z gatunków ptaków chronionych wystosowało do samorządów terytorialnych następujące pismo: Regionalni Dyrektorzy Ochrony środowiska – wszyscy W związku ze zbliżającym się przylotem osobników jerzyka (Apus apus) oraz sezonem do prowadzenia prac termomodernizacyjnych na budynkach zasiedlanych przez len gatunek, Departament Ochrony Przyrody przedstawia poniższe stanowisko w tej sprawie.Jerzyk (Apus apus) objęty jest ochroną gatunkową ścisłą na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 92, poz. 880, z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. ‘J. Nr 220, poz. 2237). Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, uszczegółowionym § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia, zezwala się na usuwanie od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Wszelkie prace ograniczające dostęp jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy traktowaćjako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. W okresie całego roku czynności te są zakazane wobec gatunków objętych ochroną ścisłą i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących, populacji chronionych gatunków zwierząt.Zakaz niszczenia schronień dziko występujących ptaków dotyczy m.in. jerzyka gnieżdżącego się w szczelinach skalnych, dziuplach, ale przede wszystkim w stropodachach budynków

Cytat 1

Po 1989 roku podstawą dochodów budżetu była totalna wyprzedaż majątku narodowego. Kto i na czym ma teraz wypracować dochód narodowy?

WYBIERZMY BŁAZNA POLITYCZNEGO ROKU

Podobno Komorowski został człowiekiem roku. To fakt, posiada kilka cech ludzkich. Z opublikowanych wyników można wysnuć wniosek, że startowali tu tylko politycy. Czyżby reszta narodu, to nie był gatunek ludzki. Mierzi już mocno publikowanie sondaży, rankingów najlepszych z najlepszych, najbogatszych z najbogatszych i innych notowań, w których tylko politycy i celebryci. Nieważne, że cała opublikowana czołówka startująca w konkursie Człowieka roku uzyskała poparcie, które w normalnym kraju daje tylko mandat do wyprowadzki z budynku rządu lub parlamentu. Nasi politycy są tak przywiązani do stołków, że nic nie jest w stanie ich usunąć od paśnika. Wielu z nich po prostu jest bez ambicji i brakuje im samokrytyki. Na arenie międzynarodowej co rusz mamy kompromitujące wydarzenie. Ostatnio nasz wymiar sprawiedliwości zwrócił się do władz amerykańskich o pomoc w sprawie przetrzymywania w Polsce więźniów przez CIA. Spotkało się to z odmową. Jeżeli rząd USA nie ma interesu aby się tym zajmować, po co robi to nasz wymiar sprawiedliwości. Zamulone do granic możliwości sądy i prokuratury nie nadążają ze sprawami, jakie do nich trafiły, a tu jeszcze biorą się za tematy, które dotyczą tylko i wyłącznie interesów obcych państw. Proponujemy utworzenie nowego rankingu – “Błazen polityczny roku”. Mamy ich całą plejadę, więc konkurencja będzie niemiłosierna. Oczywiście jako jury powinni wystąpić zwykli obywatele, którzy mają trzeźwy przegląd sytuacji i nie widzą interesu, aby ściemniać i podlizywać się jakiejkolwiek grupie politycznej. Jeżeli sondaż poprowadzi którakolwiek stacja TV lub upadająca gazeta, wynik będzie z góry ustawiony.

Dopalacze wciąż legalne

Z posiedzenia Sejmu:20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 1207 i 1547). 6 kadencja, 35 posiedzenie, 2 dzień (12-02-2009) Poseł Elżbieta Łukacijewska: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sklepy z tzw. dopalaczami stanowią nową modę  na polskim rynku. Przeznaczone są głównie dla ludzi młodych, którzy nierzadko eksperymentują z różnymi używkami. Zdaniem terapeutów łatwy dostęp, jeśli chodzi o kupno dopalaczy, budzi zaniepokojenie, ponieważ jest to szybki krok do uzależnienia i przechodzenia na twarde narkotyki.

Historia Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: ”Matka Boża Bolesna” oraz ”Matka Boża Nieustającej Pomocy”.Pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy sławiony był obraz na Krecie w Lassithi. Jego autorstwo przypisywali niektórzy historycy najgłośniejszemu malarzowi prawosławnemu wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro (868r.).Ostrożniejsi przesuwali jego pochodzenie na wiek X/XI. Obraz był celem licznych pielgrzymek. Obecny obraz w Lassithi pochodzi dopiero z roku 1725 i jest inny od obrazu rzymskiego. Co się stało z cudownym obrazem pierwotnym, starożytnym?

Badania i dewastacja

{slimbox images/grafika/Geofizyka1.jpg,images/grafika/mGeofizyka1.jpg,Geofizyka 1}W marcu 2009 roku na terenie gminy Zarszyn pojawiły się ciężkie, terenowe samochody należące do Geofizyki Kraków, w związku z podjętymi badaniami geologicznymi skorupy ziemskiej pod kątem zasobów złóż surowców energetycznych. Przeglądając informacje internetowe o tej firmie, można odnieść wrażenie, że ekipa ich wpadła tu jakby dla rozgrzewki lub w czasie urlopów kadry pracowniczej ściągniętej zza granicy.