PIERWSZA SESJA 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
Informuję, że w dniu 3 lutego 2010 r. o godz. 10 tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie odbędzie się sesja Rady Gminy Zarszyn, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego budżetu Gminy Zarszyn na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet nr IX Działanie nr 9.5.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zarszyn w 2010 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zarszyn w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zarszyn na 2010 rok.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *