ZEBRANIE MIESZKANCÓW

W dniu 13 sierpnia o godz. 17.00 planowane jest rozpoczęcie zebrania wiejskiego w Nowosielcach. Zasadniczy cel tego spotkania to ustalenie wydatków z tzw. funduszu sołeckiego na 2023 rok. W planie finansowym Gminy Zarszyn jest to kwota przekraczająca nieco 50 tys. złotych. Istniejąca od wielu już lat instytucja funduszy sołeckich pozwala na zaplanowanie przez mieszkańców bez udziału władz gminy i radnych celów, na jakie mają być wydatkowane zaplanowane środki. Propozycje wydatków może przedstawić rada sołecka lub grupa mieszkańców. Przygotowany plan wydatków poddawany jest pod głosowanie uczestników zebrania.

Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego w skrócie powinno spełniać poniżesz warunki:

  1. Wniosek musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie.
  2. Wnioskowany cel wydatków może być uchwalony wyłącznie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej albo minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  3. Wniosek musi wskazywać konkretne przedsięwzięcia, a nie dotację dla instytucji albo organizacji pozarządowej.
  4. Wskazane do realizacji przedsięwzięcie musi zawierać szacunek ich kosztów i uzasadnienie.
  5. Przyjęte cele wydatków z funduszu sołeckiego muszą być przekazane Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
  6. Przedsięwzięcia wskazane do realizacji przez zebranie wiejskie we Wniosku muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zbieżne z celami określonymi w planach funkcjonowania i rozwoju Gminy.
  7. Oszacowana wartość kosztów proponowanego do realizacji zadania musi się mieścić w kwocie przypadającej sołectwu z puli funduszu sołeckiego.

Na zebraniu będzie również poruszony temat budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, która w świetle obecnych założeń ma przebiegać istniejącym odcinkiem drogi krajowej nr 28 przez teren zabudowany Nowosielec i Pisarowiec.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *