RADA PRZYJMIE BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 12-tej w  sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie odbędzie się sesja Rady Gminy Zarszyn, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • odczytanie opinii Komisji stałych,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Bażanówka-E tap I.
 10. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2011 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Zarszyn na 2012 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zarszyn na 2012 r.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

źródło: www.zarszyn.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *