SESJA RADY GMINY I ABSOLUTORIUM

O B W I E S Z C Z E N I E

 Informuję, że w dniu 21 kwietnia  2010 r.  o godz. 10– tej  w  sali posiedzeń  Urzędu Gminy  w Zarszynie  odbędzie się sesja Rady Gminy Zarszyn,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z  realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XL/279/2010 Rady  Gminy Zarszyn z dnia 31 marca 2010 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie za 2009 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie za rok  2009.
 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w  Zarszynie za 2009 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2009 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zarszyn w 2009 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  • dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy,
  • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  • opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie oceny wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2009 r. oraz w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zarszyn.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *