PIENIĄDZE WYDANE, A MY NADAL WYKLUCZENI

Mija 4 lata od uruchomienia realizacji projektu nr POPC.01.01.00-18-0061/17 „Budowa sieci FTTH na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego” w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem działań w ramach tego projektu było wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej, w oparciu o podbudowę słupową dzierżawioną jak i nowo wybudowaną z zakupionych przez siebie materiałów, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz instytucjom publicznym w wybranych miejscowościach na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego możliwość korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych.
Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie kompletnej i niewadliwej szerokopasmowej sieci teleinformatyczną (napowietrznej sieci światłowodowej) objętej Projektem, której użytkowanie Zamawiający będzie mógł rozpocząć bezpośrednio po odebraniu przedmiotu zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie od wykonawcy bez żadnych dodatkowych nakładów finansowych i wykonania dodatkowych prac.

Aktualnie w Nowosielcach mamy rozwieszone dość niedbale światłowody na słupach energetycznych. W placówkach Voicenet dość enigmatycznie odpowiadają o kolejnych przesunięciach terminu zakończenia zadania.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.