RADA SOŁECKA WYPRZEDZA RADĘ GMINY

Uchwała Nr XXXIX/ 276/ 2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) Rada Gminy Zarszyn uchwala, co następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zarszyn na rok 2011 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Niespełna miesiąc po tej uchwale na zebraniu wiejskim w Nowosielcach Rada sołecka pod przewodnictwem Sołtysa, przedstawiła plan wydatkowania funduszu sołeckiego na 2011 rok. Jak widać w powyższej uchwale nie ma żadnej konkretnej kwoty. Gdyby przyjąć wysokość funduszu sołeckiego dla Nowosielec w podobnej wielkości jak na 2010 rok, powinna to być kwota dwudziestu kilku tysięcy. Na klimatyzację powinno wystarczyć na styk. Plany są jednak o wiele bardziej ambitne. Pisaliśmy o nich wcześniej, tuż po zakończeniu zebrania.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *