GRYPA ŻOŁĄDKOWA – GRASUJE NA DOBRE

Od kilku dni nasila się w naszym regionie zachorowalność na grypę żołądkową. Chorują dzieci i dorośli. Objawy pokazują się nagle, a stan chorego pogarsza się gwałtownie. Grypie żołądkowej towarzyszą wymioty, biegunka i podwyższona temperatura. Zazwyczaj problem trwa 3-4 dni, ale w niektórych przypadkach może występować dłużej. Podstawową zasadą w takim stanie jest podawanie dużych ilości płynów choremu, aby nie nastąpiło odwodnienie organizmu. Więcej na ten temat – tutaj.

JEST TAKI KRAJ

Ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce w Polsce związane z organizacją konferencji na temat Bliskiego Wschodu wskazują, jak wielkie są rozbieżności pomiędzy oficjalnym przekazem medialnym, a rzeczywistością kreowaną przez obcych polityków i dziennikarzy. W ostatnich liku dniach mieliśmy do czynienia z obrażaniem i poniżaniem narodu polskiego oraz wygłaszaniem poglądów, które mogą mieć skutki dla naszego kraju na wiele dziesięcioleci. Autorami wielu kontrowersyjnych wypowiedzi nieprzyjaznych Polsce nie były jakieś osoby nieznane lub reprezentujące środowiska mało znaczące. Autorami ich był premier kraju, którego polityka dotyka państw całego świata, Sekretarz Stanu USA  oraz dziennikarka stacji telewizyjnej MSNBC z USA. Nieudolne próby interpretowania tych przekazów medialnych niczego nie zmienią. Jedni przepraszają, inni twierdzą, że ich wypowiedź dotyczyła niektórych Polaków, a nie narodu polskiego, a jeszcze inni nie mówią nic,

PBSBANK ZAMYKA PLACÓWKĘ W NOWOSIELCACH

Z końcem lutego 2019 zamknięta zostaje placówka Podkarpackiego Banku Spółdzielczego  w Nowosielcach. Punkt Obsługi Klienta działający ostatnio przez trzy dni w tygodniu zdaniem Zarządu Banku jest nierentowny. Lokal bankowy mieścił się w budynku Domu Kultury stanowiącym majątek Urzędu Gminy w Zarszynie, a wybudowanym sporym staraniem mieszkańców Nowosielec na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dla tych, co korzystali z okienka kasowego dla dokonywania opłat i wykonywania przelewów bankowych pozostanie teraz wizyta w Oddziale PBS w Zarszynie lub wyjazd do Sanoka. Dla posiadaczy bankowości elektronicznej sytuacja nie ulegnie zmianie – oni mogą wykonywać większość operacji klienckich o dowolnej porze dnia i nocy.

CZY RUSZĄ PRACE PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA?

Za dwa tygodnie, czyli końcem lutego Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki naboru wniosków do kolejnej edycji programu Maluch+ 2019. Rozstrzygną się więc losy rozpoczętych prac przy budowie żłobka w Nowosielcach. Rozpoczęte prace przy adaptacji budynku zostały przerwane końcem ubiegłego roku i nastąpiło wypowiedzenie umowy o dofinansowanie, spowodowane zagrożeniem terminu ukończenia inwestycji. Przy słabej organizacji realizacji zadania ze strony Urzędu Gminy Zarszyn dotrzymanie terminu wykonania robót było praktycznie niemożliwe. Budynek dawnego punktu katechetycznego sprzedany na rzecz UG Zarszyn jest przewidziany na żłobek dziecięcy dla maluchów z naszej gminy. Z ubiegłorocznej edycji programu dofinansowanie miało wynieść ponad 500 tyś złotych. Część prac na budynku wykonano, a z planów budowy “żłobka pod bocianim gniazdem” na razie wypadło tylko gniazdo.

CZY JUŻ CZAS NA ZMIANY?

Wiele wskazuje na to, że obecne wybory rady sołeckiej i obsada stanowiska jej przewodniczącego nie będą takie mdłe, jak w minionych latach. Poprzednie wybory były nietypowe z powody braku kandydatów na stanowisko sołtysa. Niewiele brakowało, a urząd ten mógł sprawować ktoś nadany przez władze gminy. Tym razem możemy mieć do czynienia z prawdziwą walką o władzę. Na stanowisko sołtysa chcą podobno kandydować mieszkanki Nowosielec. To może wnieść nową jakość w społeczny wizerunek naszej wsi. Przykłady wielu miejscowości wskazują, że z obowiązkami przewodniczącego rady sołeckiej kobiety radzą sobie nie gorzej niż mężczyźni. Wszystko rozstrzygnie się 10 marca na zebraniu wiejskim.

RADA SOŁECKA I JEJ PRZEWODNICZĄCY

Wkrótce odbędą się w naszej miejscowości wybory Rady Sołeckiej i sołtysa. Prawo wyboru będą mieli ci mieszkańcy, którzy przyjdą na zebranie wiejskie – tak stanowi statut naszego sołectwa i w dniu zebrania będą pełnoletni. Spośród uczestników zebrania zgłoszone zostaną kandydatury na członków rady oraz stanowisko sołtysa. Ażeby komisja skrutacyjna wpisała kandydatów na karty wyborcze muszą oni wyrazić na to zgodę. Wybory mają charakter tajny, czyli każdy uczestnik zebrania indywidualnie będzie mógł oddać głos na  kandydatów umieszczonych na liście. Zgodnie ze statutem naszej wsi w pierwszej kolejności będziemy wybierać sołtysa, a następnie członków rady sołeckiej. Zebranie będzie prowadzone pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy. Kandydatów można zgłaszać w nieograniczonej liczbie – i bez znaczenia będzie tutaj wniosek o zamknięcie zgłaszania kandydatów w trakcie, kiedy ta procedura będzie trwała. Zostaje ona zamknięta w chwili, kiedy nikt z uczestników zebrania nie będzie zgłaszał kolejnych kandydatur. Statut sołectwa Nowosielce przewiduje również procedurę odwołania sołtysa i rady sołeckiej  w przypadkach, gdyby naruszyli oni w sposób rażący obowiązujące prawo. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, który będzie dostępny w Urzędzie Gminy.

TEATR NIENAWIŚCI

“Żyjemy w okresie trwającej i wciąż rozwijającej się rewolucji aksjologicznej, gdzie wartości moralne, estetyczne, poznawcze, religijne, kulturowe są nieustannie poddawane brutalnemu rewizjonizmowi, który przybiera różne formy. Przy tym relatywizacja wartości powoduje brak oparcia w czymś trwałym. A ponieważ u podłoża tkwi ideologia lewicowa, którą należałoby sklasyfikować jako neomarksistowską ze względu na program, zadania i cel, który realizuje, więc wszystkie siły skoncentrowane są na usunięciu z przestrzeni publicznej Pana Boga. Chrześcijaństwo stanowi dla tych środowisk główną przeszkodę w budowaniu wizji świata, a w nim człowieka bez Boga. Chrześcijaństwo bowiem wychowuje do miłości, a nie do nienawiści.” Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/mysl/205335,teatr-nienawisci.html

ŚMIECI – INTERES CZY PROBLEM?

Gospodarka odpadami prowadzona przez gminy opiera się na zasadach przymusu. Prawo ustanowione dla zachowania porządku i czystości nie przewiduje dobrowolności w zgłaszaniu potrzeb w zakresie oddawania odpadów, ale zmusza do złożenia deklaracji i wnoszenia opłat. Gdyby było inaczej zapewne mielibyśmy problemy z finansowaniem powszechnego systemu utrzymania porządku. Jeżeli mamy do czynienia z działaniami opierającymi się na prawie powszechnym i finansowanym przez społeczeństwo należy oczekiwać rzetelnej informacji na temat gospodarki śmieciowej gminy. Przeglądając stronę Urzędu Gminy w Zarszynie odnajdziemy sporo wiadomości, informacji i danych o tym, co dzieje się w naszym regionie. Na dane związane z gospodarką odpadami jakoś trudno trafić. Informacje w tym temacie z pewnością pozwoliłyby zrozumieć niedawno wprowadzone podwyżki opłat komunalnych. Sprawozdanie za 2017 rok można znaleźć na stronie Biuletynu Publicznego – analiza chociaż wydaje się obszerna nie zawiera pełnych danych.

BUDOWA ŻŁOBKA W NOWOSIELCACH ZGŁOSZONA DO PROGRAMU MALUCH+ 2019

Wstrzymanie budowy żłobka w Nowosielcach końcem ubiegłego roku z pewnością nie stanowi chluby dla Urzędu Gminy w Zarszynie. Zadanie uruchomione w ramach programu Maluch + 2018 miało być dofinansowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwotą w wysokości 520 tyś. złotych. Kulisy prowadzenia tej inwestycji w części obrazuje odpowiedź na interpelację naszych radnych, złożoną na ręce przewodniczącego Rady Gminy. Pierwsza sprawa, jaka może wprawić w zdziwienie, to sposób przygotowania inwestycji. Urząd Gminy złożył wniosek o dotację do programu Maluch + nie mając opracowanej dokumentacji, uzgodnień i pozwolenia na budowę. Po ogłoszeniu przetargu wykonawcy na realizację zadania pozostało nieco ponad dwa miesiące. Prawda jest niestety taka, że w ten sposób i przy takich terminarzach prowadzi się wiele inwestycji w jednostkach samorządowych. Najmniej czasu ma zawsze wykonawca, a najważniejszym dokumentem jest często “fikcyjny protokół odbioru” i faktura złożona za 5 minut dwunasta. Decyzja podjęta przez wójta wydaje się zatem słuszna i świadczy o zdrowym podejściu do inwestycji i finansów gminy. Czy jakiekolwiek wnioski wyciągną z tej historii pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie inwestycji?

WYBORY RAD SOŁECKICH – OSTATNI ETAP WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Ostatni etap wyborów samorządowych odbywa się kila miesięcy po oficjalnych wyborach, które gromadzą mieszkańców przy urnach wyborczych. Tym ostatnim etapem jest wybór sołtysów oraz składów rad sołeckich. Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym każde sołectwo ma mieć swojego przewodniczącego. O sposobach wyboru sołtysa decyduje statut sołectwa uchwalony przez Radę Gminy. Wybory organizuje Urząd Gminy. Gdyby na zebraniu wiejskim nie doszło do wyboru sołtysa z danej miejscowości stanowisko to może objąć osoba spoza sołectwa.