CZY JUŻ CZAS NA ZMIANY?

Wiele wskazuje na to, że obecne wybory rady sołeckiej i obsada stanowiska jej przewodniczącego nie będą takie mdłe, jak w minionych latach. Poprzednie wybory były nietypowe z powody braku kandydatów na stanowisko sołtysa. Niewiele brakowało, a urząd ten mógł sprawować ktoś nadany przez władze gminy. Tym razem możemy mieć do czynienia z prawdziwą walką o władzę. Na stanowisko sołtysa chcą podobno kandydować mieszkanki Nowosielec. To może wnieść nową jakość w społeczny wizerunek naszej wsi. Przykłady wielu miejscowości wskazują, że z obowiązkami przewodniczącego rady sołeckiej kobiety radzą sobie nie gorzej niż mężczyźni. Wszystko rozstrzygnie się 10 marca na zebraniu wiejskim.

RADA SOŁECKA I JEJ PRZEWODNICZĄCY

Wkrótce odbędą się w naszej miejscowości wybory Rady Sołeckiej i sołtysa. Prawo wyboru będą mieli ci mieszkańcy, którzy przyjdą na zebranie wiejskie – tak stanowi statut naszego sołectwa i w dniu zebrania będą pełnoletni. Spośród uczestników zebrania zgłoszone zostaną kandydatury na członków rady oraz stanowisko sołtysa. Ażeby komisja skrutacyjna wpisała kandydatów na karty wyborcze muszą oni wyrazić na to zgodę. Wybory mają charakter tajny, czyli każdy uczestnik zebrania indywidualnie będzie mógł oddać głos na  kandydatów umieszczonych na liście. Zgodnie ze statutem naszej wsi w pierwszej kolejności będziemy wybierać sołtysa, a następnie członków rady sołeckiej. Zebranie będzie prowadzone pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy. Kandydatów można zgłaszać w nieograniczonej liczbie – i bez znaczenia będzie tutaj wniosek o zamknięcie zgłaszania kandydatów w trakcie, kiedy ta procedura będzie trwała. Zostaje ona zamknięta w chwili, kiedy nikt z uczestników zebrania nie będzie zgłaszał kolejnych kandydatur. Statut sołectwa Nowosielce przewiduje również procedurę odwołania sołtysa i rady sołeckiej  w przypadkach, gdyby naruszyli oni w sposób rażący obowiązujące prawo. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, który będzie dostępny w Urzędzie Gminy.

TEATR NIENAWIŚCI

“Żyjemy w okresie trwającej i wciąż rozwijającej się rewolucji aksjologicznej, gdzie wartości moralne, estetyczne, poznawcze, religijne, kulturowe są nieustannie poddawane brutalnemu rewizjonizmowi, który przybiera różne formy. Przy tym relatywizacja wartości powoduje brak oparcia w czymś trwałym. A ponieważ u podłoża tkwi ideologia lewicowa, którą należałoby sklasyfikować jako neomarksistowską ze względu na program, zadania i cel, który realizuje, więc wszystkie siły skoncentrowane są na usunięciu z przestrzeni publicznej Pana Boga. Chrześcijaństwo stanowi dla tych środowisk główną przeszkodę w budowaniu wizji świata, a w nim człowieka bez Boga. Chrześcijaństwo bowiem wychowuje do miłości, a nie do nienawiści.” Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/mysl/205335,teatr-nienawisci.html

ŚMIECI – INTERES CZY PROBLEM?

Gospodarka odpadami prowadzona przez gminy opiera się na zasadach przymusu. Prawo ustanowione dla zachowania porządku i czystości nie przewiduje dobrowolności w zgłaszaniu potrzeb w zakresie oddawania odpadów, ale zmusza do złożenia deklaracji i wnoszenia opłat. Gdyby było inaczej zapewne mielibyśmy problemy z finansowaniem powszechnego systemu utrzymania porządku. Jeżeli mamy do czynienia z działaniami opierającymi się na prawie powszechnym i finansowanym przez społeczeństwo należy oczekiwać rzetelnej informacji na temat gospodarki śmieciowej gminy. Przeglądając stronę Urzędu Gminy w Zarszynie odnajdziemy sporo wiadomości, informacji i danych o tym, co dzieje się w naszym regionie. Na dane związane z gospodarką odpadami jakoś trudno trafić. Informacje w tym temacie z pewnością pozwoliłyby zrozumieć niedawno wprowadzone podwyżki opłat komunalnych. Sprawozdanie za 2017 rok można znaleźć na stronie Biuletynu Publicznego – analiza chociaż wydaje się obszerna nie zawiera pełnych danych.

BUDOWA ŻŁOBKA W NOWOSIELCACH ZGŁOSZONA DO PROGRAMU MALUCH+ 2019

Wstrzymanie budowy żłobka w Nowosielcach końcem ubiegłego roku z pewnością nie stanowi chluby dla Urzędu Gminy w Zarszynie. Zadanie uruchomione w ramach programu Maluch + 2018 miało być dofinansowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwotą w wysokości 520 tyś. złotych. Kulisy prowadzenia tej inwestycji w części obrazuje odpowiedź na interpelację naszych radnych, złożoną na ręce przewodniczącego Rady Gminy. Pierwsza sprawa, jaka może wprawić w zdziwienie, to sposób przygotowania inwestycji. Urząd Gminy złożył wniosek o dotację do programu Maluch + nie mając opracowanej dokumentacji, uzgodnień i pozwolenia na budowę. Po ogłoszeniu przetargu wykonawcy na realizację zadania pozostało nieco ponad dwa miesiące. Prawda jest niestety taka, że w ten sposób i przy takich terminarzach prowadzi się wiele inwestycji w jednostkach samorządowych. Najmniej czasu ma zawsze wykonawca, a najważniejszym dokumentem jest często “fikcyjny protokół odbioru” i faktura złożona za 5 minut dwunasta. Decyzja podjęta przez wójta wydaje się zatem słuszna i świadczy o zdrowym podejściu do inwestycji i finansów gminy. Czy jakiekolwiek wnioski wyciągną z tej historii pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie inwestycji?

WYBORY RAD SOŁECKICH – OSTATNI ETAP WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Ostatni etap wyborów samorządowych odbywa się kila miesięcy po oficjalnych wyborach, które gromadzą mieszkańców przy urnach wyborczych. Tym ostatnim etapem jest wybór sołtysów oraz składów rad sołeckich. Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym każde sołectwo ma mieć swojego przewodniczącego. O sposobach wyboru sołtysa decyduje statut sołectwa uchwalony przez Radę Gminy. Wybory organizuje Urząd Gminy. Gdyby na zebraniu wiejskim nie doszło do wyboru sołtysa z danej miejscowości stanowisko to może objąć osoba spoza sołectwa.

ODŚNIEŻANIE – KOMU ZGŁASZAĆ?

INFORMACJA Informuję mieszkańców Gminy Zarszyn, że wszelkie uwagi i potrzeby w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach gminnych należy kierować do sołtysów poszczególnych miejscowości, jak również w godzinach urzędowania do referatu Gospodarki Komunalnej tel. 13 46 71 001 wewn. 33. Poniżej podaję numery telefonów odpowiednich sołtysów dla miejscowości: Bażanówka – tel. 792 359 572, Długie – tel. 512 472 544, 13 46 710 59 Jaćmierz- tel. 13 46 71 378, Jaćmierz Przedmieście – tel. 501 357 929, 13 4671 700 Nowosielce – tel. 692 360 353, Odrzechowa – tel. 605 560 315, 13 46 71 232 Pastwiska – tel. 609 554 519, Pielnia – tel. 604 636 607, Posada Jaćmierska – tel. 509 951 976, Posada Zarszyńska – tel. 695 847 723, 13 46 71 669 Zarszyn – tel. 693 867 034, 13 46 71 024 W związku z tym, że w I kwartale 2019 r. w poszczególnych miejscowościach będą przeprowadzane wybory sołtysów, powyższy wykaz kontaktów telefonicznych będzie sukcesywnie korygowany. Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska

TAKI MAMY KLIMAT – ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH

Wśród zadań własnych gmin jest między innymi właściwe zimowe utrzymanie dróg należących do gminy. Do odśnieżania i likwidacji skutków marznięcia nawierzchni typowane są drogi, które służą bezpośrednio mieszkańcom wsi, są drogami dojazdowymi i zapewniają komunikację. Z reguły osobami do bezpośredniego zlecania prac na drogach oraz odbierania ich jakości typowani są sołtysi z danej miejscowości. Do wykonywania prac na drogach wybiera się firmy, które wygrały przetarg organizowany przez Urząd Gminy. Czy zimowe utrzymanie dróg gminnych w Nowosielcach jest należyte? Głosy mogą być podzielone. Docierają do nas sygnały, że

GŁOSY INTERNAUTÓW

Wiadomość: Chciałbym na stronie Nowosielec widzieć wiadomości z Nowosielec a nie o tym kto rządzi cenami, czy o tsunami. Takie wiadomości są na wszystkich portalach internetowych. Krzysztof S. ———————————————————————————————————————- Portal nowowsielce.pl jest miejscem, gdzie mogą być umieszczane głosy mieszkańców, ich opinie i komentarze do aktualnych wydarzeń. Materiał wystarczy wysłać korzystając z formularza kontaktowego. Dokumenty o większej objętości mogą być odebrane inną uzgodnioną drogą. redakcja

CZY POWSTANIE ŻŁOBKA W NOWOSIELCACH NAPOTKAŁO NA TRUDNOŚCI?

We wrześniu 2018 roku Rada Gminy nadała statut samorządowemu żłobkowi tworzonemu w dawnym punkcie katechetycznym w Nowosielcach. Po dwóch miesiącach uchwała ta została uchylona. Prace na obiekcie adaptujące budynek na potrzeby tej placówki  są mocno zaawansowane, ale pojawiają się informacje, że dofinansowanie tego zadania napotkało na trudności i może zostać wstrzymane. Budynek ma już wymienioną stolarkę okienną i wykonane sporo prac wewnątrz. Z komina zniknęło też gniazdo bocianie, które miało być symbolem tego żłobka. Wokół tego zadania zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy. Czy ma to związek z tym, co dzieje się w Urzędzie Gminy?