MINISTERSTWO CZUWA

 Ministerstwo Ochrony Środowiska w trosce o jeden z gatunków ptaków chronionych wystosowało do samorządów terytorialnych następujące pismo: Regionalni Dyrektorzy Ochrony środowiska – wszyscy W związku ze zbliżającym się przylotem osobników jerzyka (Apus apus) oraz sezonem do prowadzenia prac termomodernizacyjnych na budynkach zasiedlanych przez len gatunek, Departament Ochrony Przyrody przedstawia poniższe stanowisko w tej sprawie.Jerzyk (Apus apus) objęty jest ochroną gatunkową ścisłą na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 92, poz. 880, z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. ‘J. Nr 220, poz. 2237). Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, uszczegółowionym § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia, zezwala się na usuwanie od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Wszelkie prace ograniczające dostęp jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy traktowaćjako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. W okresie całego roku czynności te są zakazane wobec gatunków objętych ochroną ścisłą i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących, populacji chronionych gatunków zwierząt.Zakaz niszczenia schronień dziko występujących ptaków dotyczy m.in. jerzyka gnieżdżącego się w szczelinach skalnych, dziuplach, ale przede wszystkim w stropodachach budynków

WYBIERZMY BŁAZNA POLITYCZNEGO ROKU

Podobno Komorowski został człowiekiem roku. To fakt, posiada kilka cech ludzkich. Z opublikowanych wyników można wysnuć wniosek, że startowali tu tylko politycy. Czyżby reszta narodu, to nie był gatunek ludzki. Mierzi już mocno publikowanie sondaży, rankingów najlepszych z najlepszych, najbogatszych z najbogatszych i innych notowań, w których tylko politycy i celebryci. Nieważne, że cała opublikowana czołówka startująca w konkursie Człowieka roku uzyskała poparcie, które w normalnym kraju daje tylko mandat do wyprowadzki z budynku rządu lub parlamentu. Nasi politycy są tak przywiązani do stołków, że nic nie jest w stanie ich usunąć od paśnika. Wielu z nich po prostu jest bez ambicji i brakuje im samokrytyki. Na arenie międzynarodowej co rusz mamy kompromitujące wydarzenie. Ostatnio nasz wymiar sprawiedliwości zwrócił się do władz amerykańskich o pomoc w sprawie przetrzymywania w Polsce więźniów przez CIA. Spotkało się to z odmową. Jeżeli rząd USA nie ma interesu aby się tym zajmować, po co robi to nasz wymiar sprawiedliwości. Zamulone do granic możliwości sądy i prokuratury nie nadążają ze sprawami, jakie do nich trafiły, a tu jeszcze biorą się za tematy, które dotyczą tylko i wyłącznie interesów obcych państw. Proponujemy utworzenie nowego rankingu – “Błazen polityczny roku”. Mamy ich całą plejadę, więc konkurencja będzie niemiłosierna. Oczywiście jako jury powinni wystąpić zwykli obywatele, którzy mają trzeźwy przegląd sytuacji i nie widzą interesu, aby ściemniać i podlizywać się jakiejkolwiek grupie politycznej. Jeżeli sondaż poprowadzi którakolwiek stacja TV lub upadająca gazeta, wynik będzie z góry ustawiony.

Badania i dewastacja

{slimbox images/grafika/Geofizyka1.jpg,images/grafika/mGeofizyka1.jpg,Geofizyka 1}W marcu 2009 roku na terenie gminy Zarszyn pojawiły się ciężkie, terenowe samochody należące do Geofizyki Kraków, w związku z podjętymi badaniami geologicznymi skorupy ziemskiej pod kątem zasobów złóż surowców energetycznych. Przeglądając informacje internetowe o tej firmie, można odnieść wrażenie, że ekipa ich wpadła tu jakby dla rozgrzewki lub w czasie urlopów kadry pracowniczej ściągniętej zza granicy.

Historia Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: ”Matka Boża Bolesna” oraz ”Matka Boża Nieustającej Pomocy”.Pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy sławiony był obraz na Krecie w Lassithi. Jego autorstwo przypisywali niektórzy historycy najgłośniejszemu malarzowi prawosławnemu wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro (868r.).Ostrożniejsi przesuwali jego pochodzenie na wiek X/XI. Obraz był celem licznych pielgrzymek. Obecny obraz w Lassithi pochodzi dopiero z roku 1725 i jest inny od obrazu rzymskiego. Co się stało z cudownym obrazem pierwotnym, starożytnym?

Dopalacze wciąż legalne

Z posiedzenia Sejmu:20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 1207 i 1547). 6 kadencja, 35 posiedzenie, 2 dzień (12-02-2009) Poseł Elżbieta Łukacijewska: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sklepy z tzw. dopalaczami stanowią nową modę  na polskim rynku. Przeznaczone są głównie dla ludzi młodych, którzy nierzadko eksperymentują z różnymi używkami. Zdaniem terapeutów łatwy dostęp, jeśli chodzi o kupno dopalaczy, budzi zaniepokojenie, ponieważ jest to szybki krok do uzależnienia i przechodzenia na twarde narkotyki.