NIE BĘDZIE WODY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie informuje, że w dniu 14 sierpnia w ciągu dnia nastąpi przerwa w dostawie wody dla całej Gminy Zarszyn. Jest to związane z pracami prowadzonymi na ujęciu wody  w Sieniawie.

KRÓLOWA JADWIGA – WIDOWISKO TEATRALNE

W najbliższą niedzielę 25 lutego o godzinie 17.00 na sali Domu Kultury w Długiem miejscowe amatorskie Koło Teatralne przedstawi sztukę poświęconą życiu św. Królowej Jadwigi. Święta Jadwiga jest patronką tamtejszej parafii, a sztuka ma przybliżyć tę postać mieszkańcom Długiego. Inscenizacja ma bogatą oprawę kostiumową i ciekawy scenariusz. Wstęp wolny.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Zarszynie  informuje, że 30 sierpnia 2017r. (środa) w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w miejscowościach: Nowosielce, Długie, Pielnia, Odrzechowa, Pastwiska zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych. W ramach zbiórki odbierane będą odpady wielkogabarytowe takie jak: meble domowe, wersalki, stoły, krzesła, dywany, wykładziny, umywalki, okna, drzwi, wózki, chodziki dziecięce, skrzynki itp. niewskazujące na pochodzenie z prowadzenia działalności gospodarczej. Odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 7:00 w dniu ich odbioru. Odpady należy gromadzić przy trasie przejazdu samochodu zbierającego, w miejscu wystawiania worków, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. UWAGA! Podczas zbiórki nie będą odbierane zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD, części samochodowe oraz zużyte opony. Zużyty sprzęt AGD, opony pochodzące z samochodów osobowych oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z  gospodarstw domowych można przywozić, własnym transportem, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącego się na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie przy  ul. Cichej 21, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 15:00. źródło: UG Zarszyn

35 SHORT SESJA RADY GMINY

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446)  uprzejmie informuję, że  sesja  nadzwyczajna Rady Gminy Zarszyn została  zwołana na dzień 9 maja 2017 r. na godzinę 16:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie  ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Odrzechowa”. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakończenie sesji. Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn mgr Janusz Konieczny Ze strony UG Zarszyn

WZOROWA GMINA ZARSZYN

20 kwietnia 2017r. w hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się uroczysta „Gala Wzorowych” podczas której rozstrzygnięty został Konkurs „Wzorowa Gmina” Województwa Podkarpackiego. Konkurs zorganizowany został pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego.  Gmina Zarszyn nominowana została  do grona 12- tu laureatów  Podkarpackiej edycji konkursu. Statuetkę „Lidera Współpracy Zagranicznej” i certyfikat „Wzorowa Gmina” odebrał Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej oraz Kierownik Referatu Kultury Sportu i Promocji Gminy Zarszyn Bogumiła Bętkowska. Gmina Zarszyn otrzymała tym samym prawo do używania nazwy „Wzorowa Gmina” oraz logotypu konkurs. Ze strony UG Zarszyn

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW

Odpady gabarytowe z naszej miejscowości zbierane będą 12 kwietnia i 30 sierpnia. Zbiórka gabarytów nie obejmie sprzętu elektronicznego, AGD i opon. Trochę to dziwne, bo zużyte sprzęty gospodarstwa domowego zawsze traktowane były jako odpady ponadnormatywne, zbierane ekstra dwa razy w roku. Terminarz odbioru odpadów workowanych na ten rok znajdziesz tutaj. [wp_ad_camp_1]

DZIAŁKA KOŁO STAREGO JAZU NA SPRZEDAŻ

O g ł o s z e n i e Wójt Gminy Zarszyn o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, a to: działki gruntowej nr 807/5 o pow. 0,1163 ha położonej w Nowosielcach ( powstałej z podziału działki nr 807/3 ), dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1S/00049668/5 której działy III ( prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV ( hipoteka ) są wolne od wpisów. [wp_ad_camp_1] Działka stanowi teren płaski, posiada kształt zbliżony do trójkąta, wydłużony. Posiada bezpośredni dostęp do drogi ogólnodostępnej. Istnieje możliwość doprowadzenia uzbrojenia: energii elektrycznej, gazu, kanalizacji. Przydatność gruntu na cele budowlane- średnio korzystna- teren płaski lecz o kształcie granic ograniczającym możliwości zabudowy. czytaj całość –

BĘDZIE NOWA SZATNIA

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ), w związku z art. 51 ust. 3, art. 53 ust.1 w związku z art 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Gminę Zarszyn w imieniu której działa Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej w dniu 4 listopada 2015r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa budynku szatni sportowych w miejscowości Nowosielce” na działce nr ewid. 764/2 W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 ( pok. nr 15 ) w terminie 14 dni od daty zakończenie okresu wywieszenie niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią w/w decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.ze strony UG Zarszyn