GRYPA ŻOŁĄDKOWA – GRASUJE NA DOBRE

Od kilku dni nasila się w naszym regionie zachorowalność na grypę żołądkową. Chorują dzieci i dorośli. Objawy pokazują się nagle, a stan chorego pogarsza się gwałtownie. Grypie żołądkowej towarzyszą wymioty, biegunka i podwyższona temperatura. Zazwyczaj problem trwa 3-4 dni, ale w niektórych przypadkach może występować dłużej. Podstawową zasadą w takim stanie jest podawanie dużych ilości płynów choremu, aby nie nastąpiło odwodnienie organizmu. Więcej na ten temat – tutaj.

PBSBANK ZAMYKA PLACÓWKĘ W NOWOSIELCACH

Z końcem lutego 2019 zamknięta zostaje placówka Podkarpackiego Banku Spółdzielczego  w Nowosielcach. Punkt Obsługi Klienta działający ostatnio przez trzy dni w tygodniu zdaniem Zarządu Banku jest nierentowny. Lokal bankowy mieścił się w budynku Domu Kultury stanowiącym majątek Urzędu Gminy w Zarszynie, a wybudowanym sporym staraniem mieszkańców Nowosielec na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dla tych, co korzystali z okienka kasowego dla dokonywania opłat i wykonywania przelewów bankowych pozostanie teraz wizyta w Oddziale PBS w Zarszynie lub wyjazd do Sanoka. Dla posiadaczy bankowości elektronicznej sytuacja nie ulegnie zmianie – oni mogą wykonywać większość operacji klienckich o dowolnej porze dnia i nocy.

CZY RUSZĄ PRACE PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA?

Za dwa tygodnie, czyli końcem lutego Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki naboru wniosków do kolejnej edycji programu Maluch+ 2019. Rozstrzygną się więc losy rozpoczętych prac przy budowie żłobka w Nowosielcach. Rozpoczęte prace przy adaptacji budynku zostały przerwane końcem ubiegłego roku i nastąpiło wypowiedzenie umowy o dofinansowanie, spowodowane zagrożeniem terminu ukończenia inwestycji. Przy słabej organizacji realizacji zadania ze strony Urzędu Gminy Zarszyn dotrzymanie terminu wykonania robót było praktycznie niemożliwe. Budynek dawnego punktu katechetycznego sprzedany na rzecz UG Zarszyn jest przewidziany na żłobek dziecięcy dla maluchów z naszej gminy. Z ubiegłorocznej edycji programu dofinansowanie miało wynieść ponad 500 tyś złotych. Część prac na budynku wykonano, a z planów budowy “żłobka pod bocianim gniazdem” na razie wypadło tylko gniazdo.

CZY JUŻ CZAS NA ZMIANY?

Wiele wskazuje na to, że obecne wybory rady sołeckiej i obsada stanowiska jej przewodniczącego nie będą takie mdłe, jak w minionych latach. Poprzednie wybory były nietypowe z powody braku kandydatów na stanowisko sołtysa. Niewiele brakowało, a urząd ten mógł sprawować ktoś nadany przez władze gminy. Tym razem możemy mieć do czynienia z prawdziwą walką o władzę. Na stanowisko sołtysa chcą podobno kandydować mieszkanki Nowosielec. To może wnieść nową jakość w społeczny wizerunek naszej wsi. Przykłady wielu miejscowości wskazują, że z obowiązkami przewodniczącego rady sołeckiej kobiety radzą sobie nie gorzej niż mężczyźni. Wszystko rozstrzygnie się 10 marca na zebraniu wiejskim.

RADA SOŁECKA I JEJ PRZEWODNICZĄCY

Wkrótce odbędą się w naszej miejscowości wybory Rady Sołeckiej i sołtysa. Prawo wyboru będą mieli ci mieszkańcy, którzy przyjdą na zebranie wiejskie – tak stanowi statut naszego sołectwa i w dniu zebrania będą pełnoletni. Spośród uczestników zebrania zgłoszone zostaną kandydatury na członków rady oraz stanowisko sołtysa. Ażeby komisja skrutacyjna wpisała kandydatów na karty wyborcze muszą oni wyrazić na to zgodę. Wybory mają charakter tajny, czyli każdy uczestnik zebrania indywidualnie będzie mógł oddać głos na  kandydatów umieszczonych na liście. Zgodnie ze statutem naszej wsi w pierwszej kolejności będziemy wybierać sołtysa, a następnie członków rady sołeckiej. Zebranie będzie prowadzone pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy. Kandydatów można zgłaszać w nieograniczonej liczbie – i bez znaczenia będzie tutaj wniosek o zamknięcie zgłaszania kandydatów w trakcie, kiedy ta procedura będzie trwała. Zostaje ona zamknięta w chwili, kiedy nikt z uczestników zebrania nie będzie zgłaszał kolejnych kandydatur. Statut sołectwa Nowosielce przewiduje również procedurę odwołania sołtysa i rady sołeckiej  w przypadkach, gdyby naruszyli oni w sposób rażący obowiązujące prawo. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, który będzie dostępny w Urzędzie Gminy.

BUDOWA ŻŁOBKA W NOWOSIELCACH ZGŁOSZONA DO PROGRAMU MALUCH+ 2019

Wstrzymanie budowy żłobka w Nowosielcach końcem ubiegłego roku z pewnością nie stanowi chluby dla Urzędu Gminy w Zarszynie. Zadanie uruchomione w ramach programu Maluch + 2018 miało być dofinansowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwotą w wysokości 520 tyś. złotych. Kulisy prowadzenia tej inwestycji w części obrazuje odpowiedź na interpelację naszych radnych, złożoną na ręce przewodniczącego Rady Gminy. Pierwsza sprawa, jaka może wprawić w zdziwienie, to sposób przygotowania inwestycji. Urząd Gminy złożył wniosek o dotację do programu Maluch + nie mając opracowanej dokumentacji, uzgodnień i pozwolenia na budowę. Po ogłoszeniu przetargu wykonawcy na realizację zadania pozostało nieco ponad dwa miesiące. Prawda jest niestety taka, że w ten sposób i przy takich terminarzach prowadzi się wiele inwestycji w jednostkach samorządowych. Najmniej czasu ma zawsze wykonawca, a najważniejszym dokumentem jest często “fikcyjny protokół odbioru” i faktura złożona za 5 minut dwunasta. Decyzja podjęta przez wójta wydaje się zatem słuszna i świadczy o zdrowym podejściu do inwestycji i finansów gminy. Czy jakiekolwiek wnioski wyciągną z tej historii pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie inwestycji?

TAKI MAMY KLIMAT – ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH

Wśród zadań własnych gmin jest między innymi właściwe zimowe utrzymanie dróg należących do gminy. Do odśnieżania i likwidacji skutków marznięcia nawierzchni typowane są drogi, które służą bezpośrednio mieszkańcom wsi, są drogami dojazdowymi i zapewniają komunikację. Z reguły osobami do bezpośredniego zlecania prac na drogach oraz odbierania ich jakości typowani są sołtysi z danej miejscowości. Do wykonywania prac na drogach wybiera się firmy, które wygrały przetarg organizowany przez Urząd Gminy. Czy zimowe utrzymanie dróg gminnych w Nowosielcach jest należyte? Głosy mogą być podzielone. Docierają do nas sygnały, że

CZY POWSTANIE ŻŁOBKA W NOWOSIELCACH NAPOTKAŁO NA TRUDNOŚCI?

We wrześniu 2018 roku Rada Gminy nadała statut samorządowemu żłobkowi tworzonemu w dawnym punkcie katechetycznym w Nowosielcach. Po dwóch miesiącach uchwała ta została uchylona. Prace na obiekcie adaptujące budynek na potrzeby tej placówki  są mocno zaawansowane, ale pojawiają się informacje, że dofinansowanie tego zadania napotkało na trudności i może zostać wstrzymane. Budynek ma już wymienioną stolarkę okienną i wykonane sporo prac wewnątrz. Z komina zniknęło też gniazdo bocianie, które miało być symbolem tego żłobka. Wokół tego zadania zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy. Czy ma to związek z tym, co dzieje się w Urzędzie Gminy?

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW W 2019 ROKU BLISKO 60% DROŻEJ

Rada Gminy Zarszyn uchwaliła w dniu 19 grudnia nową stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy. Wzrost opłaty wyniesie blisko 58%. Dotychczasowa stawka 7,24 zł od osoby za miesiąc wzrośnie do 12,50 zł za jedną osobę przy założeniu, że odpady będą segregowane. Jeżeli ktoś nie będzie zainteresowany rozdzieleniem frakcji  w ramach tzw. selektywnej zbiórki odpadów, będzie zobowiązany zapłacić gminie opłatę w wysokości 25 zł na miesiąc (300 zł na rok). Wcześniej podrożała woda i opłaty za ścieki. Teraz mamy wzrost opłat za odbiór odpadów stałych. Nowa władza przy pomocy radnych jedzie ostro, zarywając o bandę. Na marginesie nasuwa się pytanie, dlaczego uchwała ma tytuł uchwalenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, chociaż od początku wiadomo, że metoda jest jedna – płatność finansowa w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy.