BOGATY PROGRAM SESJI RADY GMINY

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) uprzejmie informuję, że XL sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 18 czerwca 2014 r. o godzinie 12-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia „INICJATYWA” w Zarszynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zarszyn.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie i ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie za 2013 r.
 13. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zarszynie za 2013 r. oraz z realizacji planów finansowych szkół funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn w 2013 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2013 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zarszyn w 2013 r.
 16. Inwestycje gminne – aktualny stan ich realizacji i zamierzenia w tym zakresie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
  i Autostrad wykonywania zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Odrzechowa.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 24. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

źródło – strona UG Zarszyn

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *