SESJA RADY GMINY NR 38

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Zarszyn

 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) uprzejmie informuję, że XXXVIII sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 26 marca 2014 r. o godzinie 12-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie Gminy Zarszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2014-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej na terenie wsi Odrzechowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarszyn w 2014 r.
 16. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 r”.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

źródło – strona UG Zarszyn

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *