KASA DLA OPERATYWNYCH

“Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”

Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako operator dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości ogłasza I nabór Wniosków w ramach projektu pod tytułem „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Projekt Alpy Karpatom jest realizowany przez Fundację Karpacką – Polska

 

  1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru I wynosi CHF 493 967,66


  1. Miejsce i termin składania wniosków w ramach naboru I


Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami należy składać osobiście lub wysyłać listem poleconym lub pocztą kurierską w zaklejonej kopercie zawierającej:

– pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

– nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko,

– informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych/Nabór I

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi do przygotowania wniosku o dotację i załącznikami.

Nabór wniosków trwa od 10 stycznia 2013 r. do 14 lutego 2013 r. do godz. 15.30.

W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podobnych decyduje czas wpływu do biura Bieszczadzkiego Forum Europejskiego. Wnioski złożone po terminie zostaną automatycznie odrzucone.


  1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych położonych na terenie realizacji projektu Alpy-Karpatom: powiat sanocki, leski, bieszczadzki, krośnieński oraz powiat miasta Krosna.

Ponadto wnioskodawca musi być zarejestrowany jako organizacja pozarządowa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach i fundacjach. Organizacja powinna posiadać minimum roczny okres działalności poparty doświadczeniem w realizowaniu projektów w regionie objętym projektem. Priorytetowo będą traktowane te organizacje pozarządowe, które chcą wdrożyć na terenie objętym projektem praktyki szwajcarskie oraz projekty partnerskie.

UWAGA:

Dodatkowe punkty będą przyznawane podmiotom zarejestrowanym w gminach wiejskich.


  1. Rodzaj i wielkość dotacji

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:

A. Rozwój przedsiębiorczości organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych, które działają na obszarach wiejskich.

B. Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie turystyki, produktu lokalnego, promocji i kultury.

C. Utworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych.

D. Wdrażanie działań bazujących na dobrych praktykach szwajcarskich, szczególnie w zakresie wsparcia sektora biznesu i/lub promocji regionu.

E. Wspieranie cennych inicjatyw oddolnych promujących region – w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę.

F. Modyfikacja lub rozszerzenie działalności organizacji, prowadzące do wydłużenia sezonu turystycznego w regionie.

G. Poszerzenie oferty turystycznej regionu.


Maksymalny poziom dofinansowania – 90%, minimalna kwota dofinansowania – 5 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 21 000,00 PLN.

  1. Dokumenty

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.bfe-lesko.pl oraz www.alpykarpatom.pl

 

źródło UG Zarszyn

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *