BOGATY PROGRAM SESJI RADY GMINY

19:56:19
Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Zarszyn

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), uprzejmie informuję, że XXIV sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 30 października 2012 r. o godzinie 12°° w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z sesji Nr XXII i XXIII
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/179/2012 z dnia 25 września 2012 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/181/2012 z dnia 25 września 2012 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
 10. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do współrealizacji w 2013 r. zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jaćmierz” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Posadzie Zarszyńskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zarszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 listopada 2009 r. W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zarszyn.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowosielce.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane do składania takich oświadczeń.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 24. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

 UG Zarszyn

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *