GMINA RUSZYŁA Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zarszyn, dnia 08.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zarszyn

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Zarszyn Nr XLIII/291/2010 z dnia 7 lipiec 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o  możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zarszyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 22 marca do 20 kwietnia 2011 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, w godzinach 1330-1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zarszyn o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie – w Urzędzie Gminy Zarszyn lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmian w/w studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2011 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Zarszyn, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: gkp@zarszyn.pl.

informacja ze strony urzędu gminy

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *